Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

Rozhodnutie vo veci vydania stavebného povolenia va vodnú stavbu – Obec Dubovica – vodovod , Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť
Toto oznámenie má charakter  verejnej vyhlášky, podľa § 26  zákona č. 71/1967 správneho poriadku a  musí byť vyvesené 15  dní na úradnej tabuli Obce Dubovica a správneho orgánu.

Rozhodnutie verejná vyhláška  

Zverejnené:  21.04.2020

2020-04-21T14:01:24+02:00