Zmluvy rok 2017

/Zmluvy rok 2017

Zmluvy rok 2017

Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Uzavrel:  Dubovičan, o.z. Dubovica 179, IČO: 50256947  a Obec Dubovica Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť združenia   Dátum uzavretia zmluvy:  12.01.2017 Dátum zverejnenia: 13.01.2017
Názov zmluvy :  Zmluva o dielo 1/2017 Uzavrel:   TIBURON s.r.o., Levočská 12, 080 01 Prešov,  IČO: 47937114 a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie služieb externého manažmentu – implementácie  projektu“Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie energetickej účinnosti budov    Dátum uzavretia zmluvy:  16.1.2017 Dátum zverejnenia: 19.1.2017
Názov zmluvy:  Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená v zmysle ustanovení OZ č. 513/1991 Zb. v platnom znení Uzavrel:  Peter Kandráč – PEKA, Rovinky 1076/11 082 71  Lipany IČO: 35448903 a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie odborných rád, usmerňovanie pracovníkov pri prevádzkovaní obecného cintorína.  Dátum uzavretia zmluvy: 10.02.2016  Dátum zverejnenia: 15.02.2017
Názov zmluvy :  Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce Uzavrel:  SFZ – Futbalový klub Dubovica  a Obec Dubovica Popis: Dotácia  z rozpočtu obce na činnosť klubu   Dátum uzavretia zmluvy:  17.02.2017 Dátum zverejnenia: 17.02.2017
Názov zmluvy:  Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 Bratislava, IČO: 35 763 469   a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie služieb  internet a linka   Dátum uzavretia zmluvy:  8.3.2017 Dátum zverejnenia: 8.3.2017
Názov zmluvy:  Dohoda č. 17/37/50J/NS/14 Uzavrel: UPSVaR Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis:  Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50 J zákona o službách  Dátum uzavretia zmluvy:  30.03.2017 Dátum zverejnenia: 31.03.2017
Názov zmluvy:  Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. z.  KŽP-PO4-SC431-2015-6/141 Uzavrel:   MŽP SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42181810 a Obec Dubovica Popis:  Úprava zmluvných podmienok pri poskytnutí NFP pre projekt“Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov: Dátum uzavretia zmluvy: 18.4.2017 Dátum zverejnenia: 21.04.2017
Doplnený dodatok  č.l     24.11.2017
Doplnený dodatok č. 2          06.03.2018
Doplnený dodatok č. 3     28.3.2018
Názov zmluvy: Dohoda č. 17/37/054/ 8 – CnTP – A3
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť 
Uzavrel: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30 794 536   a Obec Dubovica Popis: poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov Dátum uzavretia zmluvy: 27.04.2017  Dátum zverejnenia: 27.04.2017
Názov zmluvy: ZMLUVA o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky  Uzavrel: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, IČO: 00 151 513 a Obec Dubovica Popis: Poskytnúť prijímateľovi dotáciu v sume 10.000,- EUR a záväzok prijímateľa použiť dotáciu v plnej výške na bežné výdavky s účelovým určením na opravu materskej školy a školskej jedálne  Dátum uzavretia zmluvy:  17.05.2017 Dátum zverejnenia:  21.05.2017
Názov zmluvy Zmluva o finančnom dare  Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovsá 1735, 911 01  Trenčín, IČO: 34 115 901  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie finančného daru obci  Dátum uzavretia zmluvy: 13.6.2017    Dátum zverejnenia: 13.6.2017
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení  Uzavrel: VSD, a.s.,Mlynská 31 Košice, IČO: 36599361   a Obec Dubovica Popis: Pripojenie zariadenia do distribučnej sústavy v rámci rezervovanej kapacity   Dátum uzavretia zmluvy:  16.6.22017 Dátum zverejnenia: 23.7.2017
Názov zmluvy:  Mandátna zmluva  Uzavrel: JADOZ s.r.o., Tolstého 28, Košice – mestská časť Severe Košice, IČO: 50 297 465   a Obec Dubovica Popis: Výkon stavebného dozoru k projektu „Obnova materskej školy Dubovica, zvýšenie energetickej účinnosti budov Dátum uzavretia zmluvy: 12.07.2017   Dátum zverejnenia: 17.07.2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 18.07.2017 
Príloha č. 1
Rozpočet  – pavilón A
Rozpočet  – pavilón B
Rozpočet – pavilón C
Príloha č. 2 – Harmonogram
Príloha č. 3  – Podiel subdodávok
Príloha č. 4 –  Prehľad ekv. výrobkov a zariadení
 Uzavrel: Ing. Miroslav Mularčík – MOVYROB, Železničiarska 4, 080 01 Prešov, IČO: 10 739 254  a Obec Dubovica Popis: Uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Obnova materskej školy Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov“  Dátum uzavretia zmluvy: 18.07.2017  Dátum zverejnenia: 19.07.2017, príloha dňa 13.10.2017
Názov zmluvy: Dodatok  č. l k dohode Dohoda č. 17/37/054/ 8 – CnTP – A3o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 podľa § 54 ods. 1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť  Uzavrel: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30 794 536  a Obec Dubovica Popis: Zmena  článku IV, bol 1) dohody   Dátum uzavretia zmluvy: 18.07.2017  Dátum zverejnenia: 19.07.2017
Názov zmluvy: Dohoda č. 17/37/010/51 Uzavrel:  UPSVaR Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis:   Vykonávanie menších obecných služieb pre obec 32 hodín mesačne  Dátum uzavretia zmluvy:  18.07.2017 Dátum zverejnenia: 19.07.2017
Názov zmluvy: Zmluva o kontrolnej činnosti  Uzavrel:  EKOTEC spol. s.r.o., Lamačská cesta 20, 841 03  Bratislava, IČO: 00687022  a Obec Dubovica Popis: Povinná kontrola detských ihrísk na verejných priestranstvách  v správe obce    Dátum uzavretia zmluvy: 18.7.2017 Dátum zverejnenia: 19.07.2017
Názov zmluvy:  Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej siete Uzavrel: VSD,  a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO:  36599 361  a Obec Dubovica Popis:  Pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej rezervovanej kapacity pripojenia vo výške 3x25A/3f  Dátum uzavretia zmluvy: 26.07.2017 Dátum zverejnenia:  01.08.2017
Názov zmluvy: Zmluva  o uzavretí budúcej zmluvy  Uzavrel:  VSD,  a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice, IČO:  36599 361 a Obec Dubovica Popis: Záujem o pripojenie odberného zariadenia k distribučnej sústave PDS  Dátum uzavretia zmluvy: 26.07.2017  Dátum zverejnenia: 01.08.2017
Názov zmluvy: Zmluva o dielo Uzavrel: STAV -MAJO, s.r.o., Železničná 11, Lipany, IČO: 36 506 541    a Obec Dubovica Popis: Stavebné práce pri obnove materskej školy v Dubovici   Dátum uzavretia zmluvy: 27.7.2017  Dátum zverejnenia: 01.8.2017
Názov zmluvy: Zámenná zmluva  Uzavrel: Pavol Roba, Dubovica 294  a Obec Dubovica Popis: prevod a zámena vlastníckeho práva  k pozemkom z dôvodu vysporiadania cesty. Dátum uzavretia zmluvy:  12.9.2017 Dátum zverejnenia: 12.9.2017
Názov zmluvy:  Zmluva o dielo Uzavrel: EURO-BAU, s.r.o., Ing. Dalibor Blizman, Dúhová 40, Košice a Obec Dubovica Popis: Stavebné práce pri obnove materskej školy Dubovica – zvýšenie energetickej účinnosti budov Dátum uzavretia zmluvy:  25.9.2017 Dátum zverejnenia: 5.10.2017
Názov zmluvy:  Dodatok č. 1  k rámcovej zmluve  č. 5005/42/2016  Uzavrel: Marius Pedersen, a.s., Opatovksá 1735, 911 01  Trenčín, Stredisko Ražňany 423, IČO: 34115901  a Obec Dubovica Popis:  Zber odpadu – Jedlé oleje a tuky  Dátum uzavretia zmluvy:12.10.2017   Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Názov zmluvy :  Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Uzavrel:  T Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62  Bratislava, IČO: 35763 469  a Obec Dubovica Popis: Zmena  ponuky volania – Happy XL volania   Dátum uzavretia zmluvy: 19.10.2017  Dátum zverejnenia: 19.10.2017
Názov zmluvy: Dodatok č. l k zmluva o poskytnutí nenávratného FP  Uzavrel:  SIEA, Bajkalská 27 827 99 Bratislava  a Obec Dubovica Popis:  maximálna výška celkových oprávnených nákladov je 532529,52 €  Dátum uzavretia zmluvy: 23.11.2017  Dátum zverejnenia: 24.11.2017
Názov zmluvy:  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa Uzavrel: Zástupcovia vlády a konfederácia odborových zväzov  Popis: Pracovné podmienky pre zamestnancov na rok 2018   Dátum uzavretia zmluvy: 7.12.2017  Dátum zverejnenia: 14.12.2017
Názov zmluvy: Dohoda č. 17/37/012/229  uzatvorenia podľa § 12 zákona 417/2017 Uzavrel: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov,Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30 794 536  a Obec Dubovica Popis: Aktivácia plnoletých členov domácnosti, ak sa  poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo o pomoc v hmotnej núdzi požiadali  Dátum uzavretia zmluvy: 22.12.2017  Dátum zverejnenia: 27.12.2017
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:39:57+02:00