Yearly Archives: 2022

/2022

Oznam – Zverejnenie zámeru

2023-12-20T15:02:07+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na 7. zasadnutí obecného zastupiteľstva  konaného dňa 15.12.2023  prerokovalo  a  s ch v a l i l o  uznesenie  č.  116/7/2023 Zámer  nájomná zmluva FK Dubovica  Zámer  prenajať časť nebytových [...]

Oznam – Zverejnenie zámeru2023-12-20T15:02:07+02:00

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

2022-09-26T16:24:32+02:00

V týchto dňoch prebieha verejné obbstarávanie link:  https://iszu.uvo.gov.sk/oznamenia/odoslane Predmetom zákazky je stavebná úprava bývalého MNV na polyfunkčný objekt. Budova bude plniť funkciu polyfunkcie, kde na 1NP bude vytvorený priestor pre obchodnú prevádzku, miestnosť pre stretávanie občanov obce a zázemie bytov. Na 2.NP sa budú nachádzať priestory bytov.Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou pre stavbu: [...]

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 3412022-09-26T16:24:32+02:00

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce

2022-07-29T14:41:19+02:00

Legenda, zoznam VPS Náložka č.1 Širšie vzťahy Náložka č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia Náložka č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia Náložka č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť Náložka č.4 Návrh dopravy Náložka č.4a Návrh dopravy-rekreáčná oblasť Náložka č.5 Návrh vodného hospodárstva Náložka č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky - rekreačná o Náložka č.6 Návrh energetiky [...]

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce2022-07-29T14:41:19+02:00

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

2022-09-26T15:51:56+02:00

Verejné obstrávanie na obnovu ciest link: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=444951&Zona=M Predmet zákazky: „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 725, SO 02 – Obnova miestnej komunikácie na [...]

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.2022-09-26T15:51:56+02:00