Materiál na prerokovanie v OZ

/Materiál na prerokovanie v OZ

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 14.09.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu na:         info@obecdubovica.sk

ústne do zápisnice na sekretariáte  obecného úradu

VZN č- 1/2021

Zverejnené: 31.08.2021

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica

2021-09-14T15:27:53+02:00