Materiál na prerokovanie v OZ

/Materiál na prerokovanie v OZ

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 13.05.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a zaverečnému účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu na:         ocudubovica@stonline.sk

ústne do zápisnice na sekretariáte  obecného úradu

Záverečný účet  Obec Dubovica  2018 návrh 

VZN č. 1/2019  o poplatkoch za služby a práce vykonané Obcou Dubovica

Zverejnené: 27.04.2019

2019-11-26T17:26:56+00:00