Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na stavbu „Obec Dubovica – vodovod, Rozšírenie vodovodu v obci a pre rekreačnú oblasť“
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky, podľa § 73 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) musí byť vyvesené 30 dní na úradnej tabuli Obce Dubovica a správneho orgánu.
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyhláška 

Projekt

2020-01-27T15:59:17+02:00