Voľby do Europského parlamentu

/Voľby do Europského parlamentu

Voľby do Europského parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024 / Elections to the European Parliament 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania  na sobotu 8. júna 2024  voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

1. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 5. marca 2024,
2. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 9. apríla 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 26. apríla 2024.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 15 poslancov.

OZNAM

 • e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu : info@obecdubovica.sk
  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 7. júna 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. V listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konani volieb (t.j. najneskôr 20. mája 2024), elektronicky (e-mailom).

  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. štátnu príslušnosť,
  4. adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  5. adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk„.

Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024

Zverejnené: 05.03.2024

Infromácia pre voliča  v SK 

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb, Právo voliť, Právo byť volený, Zápis občana iného členského štátu Európskej únie do zoznamu voličov v Slovenskej republike, Hlasovací preukaz, Spôsob hlasovania

Information for the voter

Information for the voter

Date and time of elections, Right to vote, Right to be elected, Registration of a citizen of other Member State of the European Union in the list of voters in the Slovak republic, Voter certificate, Voting procedure

Zverejnené: 12.02.2024

 • e-mailová adresa na doručenie oznámenia  o delegovaní  člena a náhradníka  do OVK : info@obecdubovica.sk

Zverejnené :12.02.2024


Voľby do EP – 2019

Opis Zápisnice okrskovej volebnej komisie vo voľbách do Europského parlamentu 2.5.2019

Prílohy k zápisnici


Voľby do EP 2015

2024-04-16T13:53:37+02:00