VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

/VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 146/2020, zo  dňa 16.07.2020

 Vyvesené: 20.07.2020

2020-07-21T10:54:58+00:00