Aktuality – história2018-08-31T01:39:46+02:00

jún 2024

Materiál na prerokovanie OZ

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 10. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2023 Zverejnené: 31.05.2024 [...]

august 2022

júl 2022

máj 2021

Materiál na prerokovanie OZ

Zverejnenie materiálu, ktorý bude prerokovaný na 14. zasadnutí obecného zastupiteľstva Záverečný účet k 31.12.2020 Zverejnené: 21.05.2021 [...]

júl 2020

Oznam – Zverejnenie zámeru

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ [...]

jún 2020

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“ - zaslanie oznámenia zverejnené: 15.4.2021 Verejnosť [...]

máj 2018

júl 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z  23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov Podľa čl. 89 ods.2 [...]

marec 2017

Oznam – o výkupe papiera

Firma Marius Pedersen oznamuje občanom, že dňa 10.03.2017 (piatok)  uskutoční v obci výkup papiera Papier je potrebné zviazať  bez kartónov [...]

december 2016

august 2016

december 2015

——————————————————–

FAŠIANGY S FOLKLÓROM

 

Kedy : 6.2.2016 o 15.00 hod.

Kde: Viacúčelový dom Dubovica

Program:

Fašengy“ Ket fašengi, ta fašengi, ta še fašengujeme“

————————————————————————————————————————————————————————

Pozdrav

—————

OZNAM

Poľovnícke združenie Žiabky Dubovica  v súlade so zákon č. 274/2009  v znení neskorších predpisov ako užívateľ  poľovného revíru je povinný  dohodnúť s užívateľom pozemku spôsob a formu minimalizácie škôd  spôsobených zverou a na zveri. Viac informácii vo výzve

Výzva

————————————————————————-

POZVANIE NA VIANOČNÝ KONCERT

Plagát vianocny koncert——————————————-

O Z N A M

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva

8.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14.12.2015   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

—————————————————————————————————-

Milé, dobré deti,

aj toho roku zavíta k nám  Mikuláš.Za pesničku,
za  básničku z batoha bude darčeky rozdávať.
Mikuláš má všetky deti veľmi rád
preto srdečne  pozýva 5.12. 2015 (t.j. sobotu)
deti do 15 rokov na mikulášsku nádielku.
Program začína sv. omšou o 14.00 hod. a
po svätej omši o 15.00 hod. v  kultúrnom dome.

Mikuláš 2015 1————————————-

Návrh VZN na pripomienkovanie

Návrh rozpočtu na rok  2016

Návrhy  zverejnené :  25.11.2015

Pripomienkovať  môžete 10 dní po zverejnení

————————————————————————————————————–

O Z N A M

 Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica

 Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

 zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť  – časť budovy o výmere 51 m2 , súp. č. 341, postavenú na pozemku CKN par. č. 43 zapísanú na LV č. 807 pre katastrálne územie Dubovica priamym prenájmom pre Petra Robu z dôvodov hodných osobitného zreteľa za nájomné vo výške 50Eur/mesačne.

 Dôvodmi hodnými osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetnú nehnuteľnosť menovaný už roky využíva na predaj základných potravín pre občanov obce. Občania sú spokojní s poskytovanými službami. Potraviny sa nachádzajú v hornej časti obce, kde sa iný obchod nenachádza, čo je výhodné pre občanov ktorí tam bývajú.

         Zámer a spôsob prenájmu nehnuteľného majetku obce priamym   prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom   schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Dubovica na rokovaní dňa   20.10.2015, a schválený uznesením č. 62/2015

       Schválenie nájmu nehnuteľného majetku obce priamym prenájmom z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania na 8. zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Dubovici

V Dubovici, 27.10.2015

Ladislav Timčo

 starosta obce v.r.

O Z N A M

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva

7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  20.10.2015   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

———————————————————-

P o z v á n k a

Milí naši dôchodcovia,

prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Nech je pre Vás jeseň života plná farieb,
z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.
Pri príležitosti  októbra mesiaca k úcty starším  príjmite  pozvanie na kultúrno spoločenské posedenie spojené s občerstvením, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2015  o 18.00  hod. v kultúrnom dome. Všetko dobré do ďalších rokov života Vám zo srdca želá starosta obce.Plagát 2015

————————————————————————————–

O Z N A M

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva

7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  20.10.2015   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

———————————————————————————————————————————

O Z N A M

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva

5.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  16.7.2015   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

______________________________

O Z N A M

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo vyhlasuje v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlasuje  voľbu hlavného kontrolóra  na deň       16. júla 2015,     ktorá sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu v Dubovici.
Podrobnosti v prílohe:

Voľba hlavného kontrolóra

—————————————————————————————

ŠPORTOVÉ  POZVANIE

MDD 2——————————————————————————————

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva   4.   zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  25.5.2015   o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

———————————————————————————————————————————

Návrh VZN č. 6/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Dubovica

zverejnené dňa: 04.05.2015

pdf

——————————————————————————————————————————————

Návrh Záverečný účet 2014   pdf

Zverejnené:  30.04.2015

———————————————————————————————————————-

OZNAM

Dňa 3.4.2015,  4.4.2015   a  5.4.2015    Bowlingová

miestnosť  zatvorená

*

Od 10.4. 2015  sa menia otváracie hodiny 

           Prevádzkové hodiny pre verejnosť :

 • Piatok   –     Nedeľa19.00 hod. – 21.00 hod.

 ——————————————————————————————————————————————

OZNAM

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku

obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Dubovica z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 670/24 o výmere 196 m2, druh pozemku ostatné plochy a pozemok parc. č. CKN 670/17 o výmere 187 m2, druh pozemku ostatné plochy, evidované na LV č. 704, vedený Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, pre kat. ú. Dubovica, obec Dubovica, okres Sabinov, pre Ing. Katarínu Oslovičovú, trvale bytom Dubovica 143, 082 71 Lipany, za cenu 584,80 Eur.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že predmetný majetok obec neužíva dlhodobo, žiadateľ je vlastníkom stavby súp. č. 357 a pozemku p. č. CKN 670/10 evidovaných na LV č. 633, ktorý priľahlý k majetku obce, ktorý je predmetom prevodu, o jeho nájom nebol prejavený záujem, ale bol prejavený záujem o kúpu tohto majetku, žiadateľ tento majetok dlhodobo užíva a obhospodaruje ho, preto chce zosúladiť skutkový stav s právnym stavom, predať tento majetok spôsobom obchodnej verejnej súťaže by zmarilo tento účel a spôsob priameho predaja je vylúčený z dôvodov podľa § 9a ods. 6 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zámer a spôsob prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol predmetom schvaľovania Obecným zastupiteľstvom Dubovica na rokovaní dňa 25.03.2015, uznesením č. 28/2015 –III

Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bude predmetom rokovania Obecného zastupiteľstva Dubovica.

Zverejnené na web stránke obce a úradnej tabuli:   01.04.2015

Ladislav Timčo

starosta obce  v.r.

stiahnuť TU

 ——————————————————————

1

       Krásne prežitie Veľkonočných sviatkov, rodinnej pohody, aby vaše domy boli naplnené radosťou, šťastím, stoly plné hojnosti, štedrosti a srdcia blízkych boli plné lásky a porozumenia

                       praje starosta obce Ladislav Timčo

P o z v á n k a

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva   3.   zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  25.3.2015   o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

Pozvánka

——————————————————————————————-

 M D Ž

    Žena je nositeľkou života, obetavou matkou, chápajúcou manželkou, pilierom domova.

     Ďakujeme Vám za Vašu lásku, starostlivosť, obetavosť, pochopenie. Ďakujeme Vám za to, že Vás máme, veď život bez žien by bol ako záhrada bez kvetov.

       Dovoľte mi, aby som Vám k vášmu  sviatku poprial všetko len to najlepšie. Hlavne veľa zdravia – lebo je vzácne, šťastia – lebo prináša spokojný život, lásku- lebo je krásna, ale veľmi krehká, pochopenie –lebo je utešujúce a úprimné.

                                                                                            Ladislav Timčo
starosta obce
                                                                                             

———————————————————————————-

OZNAM

Zápis do  MŠ

v Dubovici   viac    TU

———————————————————————————-

OZNAM

Opis  zápisnice okrskovej komisie pre referendum

———————————————————————————

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva   2.   zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  19.1.2015   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

 Pozvánka

—————————————————————————————-

Oznam

 Zápis do 1. ročníka ZŠ

 zápis

————————————————————————————————

pozdrav

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva   1. ustanovujúce   zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  14.12.2014   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

 Pozvánka

Milé dobré detičky,

aj toho roku zavíta k nám  Mikuláš.

Za pesničku, za  básničku z batoha bude darčeky rozdávať.

Mikuláš má všetky deti veľmi rád

preto srdečne  pozýva 6.12. 2014 (t.j. sobotu)

deti do 15 rokov na mikulášsku nádielku.

Program začína sv. omšou o 10.00 hod. a

po svätej omši o 11.00 hod. v  kultúrnom dome

mikuláš 2014opravený

————————————————————–

Výsledky volieb   TU

———————————————

 OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva   34.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  12.11.2014   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome.

 Pozvánka

————————————————————————————————-

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,  keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Milí naši dôchodcovia, prajem Vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života.
Nech je pre Vás jeseň života plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne prežité obdobie Vášho života.
Všetko dobré Vám zo srdca želá starosta obce

Pozvanie

Plagát úcta k starším 2014

—————————————————————-

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce opätovne  zvoláva   33mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    10.09.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

————————————————————————————————————————————–

 O Z N A M

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu hnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky verejnej obchodnej súťaže  hnuteľný majetok obce -lyžiarske vleky pozostávajúci:  – malý vlek 300 m, stĺpy- 7 ks, kotvy – 20 ks, pätky – 7 ks, elektromotor, elektrický rozvádzač, kladky na každom stĺpe

– veľký vlek LVH 180 stĺpy 12 ks , pätky 12 ks , kladky na každom stĺpe, kotvy – 113, elektromotor, ktorého zostatková cena v účtovníctve je 0,00 Eur, slovom: nula Eur, sa stáva prebytočným majetkom obce. Tento majetok bude ponúknutý prípadným záujemcom na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

Zámer Obce Dubovica predať hnuteľný majetok obce – lyžiarske vleky pozostávajúci zo zariadení uvedených v bode a) spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka

Podmienky verejnej obchodnej súťaže „OVS – Predaj lyžiarskych vlekov a príslušenstva“ –

Záväzné podmienky súťaže:

 • predloženie návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať:

kúpnu cenu predmetu súťaže, pričom minimálna bude podľa znaleckého posudku t.j. : Tatrapoma LVH180   : 7.916,00 €,  Malý vlek L 300 m     : 1.331,00 €

záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od podpísania zmluvy

 • čestné vyhlásenie – navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi

Ďalšie podmienky súťaže:

 • Kritériom vyhodnotenia ponúk je najvyššia ponuka, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže
 • Vyhlasovateľ ma právo vybrať najvýhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
 • Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
 • Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži
 • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani jednu ponuku
 • Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva
 • Ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – Predaj lyžiarskych vlekov a príslušenstva“ v lehote do 5.9.2014

———————————————————————————————————————————————

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce opätovne  zvoláva   32.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    07.08.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

ŠPORTOVÉ  POZVANIE

Usporiadatelia  výbor FK  Dubovica  týmto

srdečne pozýva priateľov a  fanúšikov futbalu na

   „Futbalový turnaj mužov „  

          dňa   3.8. 2014   o  13.00     hod.     

na miestnom ihrisku v Dubovici

————————————————————-

OZNAM

o prerušení distribúcie elektriny

dňa 29.júla   –   31.júla  2014  viac TU

——————————————————————————————————–

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce opätovne  zvoláva   31.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    07.07.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

——————————————————————————————————————————————————

P O Z V A N I E

Vážení spoluobčania, milá mládež, deti

srdečne Vás pozývame  na  „X. Dubovicki jurmak“   dňa 28.06.2014

Jurmak 2014 nový

 Športové pozvanie

Milé deti,

srdečne Vás pozývame   pri príležitosti MDD na športový deň

dňa 15.06.2014 o 12.00 hod.   v areály miestneho ihriska.

Pripravili sme pre Vás súťaže, občerstvenie a tombolu

Plagát

———————————————————————————————————————————————————

O Z N A M

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky verejnej obchodnej súťaže

a) konštatuje k vyhodnoteniu obchodnej verejnej súťaže na odpredaj hotela Holcija, že do uvedeného termínu nebola predložená žiadna ponuka.

b) schvaľuje zmenu uznesenia Obecného zastupiteľstva v Dubovici č. 215/2014 zo dňa 07.04.2014 tak, že

 1. Záväzné podmienky súťaže sa menia a znejú:

– I. časť odplaty – peňažné plnenie: kúpna cena nehnuteľnosti, pričom minimálna bude 100.000,00 €

– kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania zmluvy

– II. časť odplaty – nepeňažné plnenie: uchádzač sa zaviaže na nepeňažné plnenie spočívajúce v tom, že na svoje náklady zrekonštruuje do ním uvedenej lehoty od nadobudnutia vlastníctva predmetu obchodnej verejnej súťaže miestnu komunikáciu k stavbe Hotela Holcija vo výške minimálne 100.000 € pod hrozbou zmluvnej pokuty vo výške 100.000 €, pričom tento majetok vloží do majetku obce v lehote do 30 dní od ukončenia rekonštrukcie (rozsah rekonštrukcie: odvodnenie, šírka komunikácie 4 m, hrúbka asfaltu 5 cm, dĺžka rekonštrukcie od „horného konca obce  po Hotel Holcija“)

– navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi

 1. Ďalšie podmienky súťaže sa menia a znejú:
 • – kritériom vyhodnotenia ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
 • – vyhlasovateľ ma právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
 • – návrh možno odvolať, meniť, alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
 • – navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
 • – vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani jednu ponuku
 • – vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva
 • – náklady súvisiace s prevodom hradí kupujúci
 • – ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – hotel Holcija NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 24.06.2014

—————————————————————————————————————————————————–

OZNAM

o prerušení distribúcie elektriny

dňa 27.júna 2014  viac TU

dňa 30.júna 2014  viac TU

——————————————————————————————————————————————

OZNAM

Obec Dubovica, Obecný úrad Dubovica 190, 082 71Lipany v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Dubovica 190, 082 71 Lipany

Podmienky  výberového konania na stiahnutie pdf  TU

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce opätovne  zvoláva   30.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    05.06.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

——————————————————————————————————————————————————

Milé mamy, staré mamy,

    Deň matiek možno právom označiť za prvý sviatok pre každého syna, dcéru, vnúčatá i tie najmenšie pravnúčatá. Nie je to náhoda, že tento významný deň je zaradený do najkrajšieho mesiaca v roku. Májový mesiac je mesiacom  lásky. Možno z lásky, možno z potešenia, možno z túžby po niečom krásnom  vzniká nový život – dieťa.  Matka je jediná, ktorá pri svojom dieťati stojí keď zablúdi, jediná ktorá verí, keď ho všetci odsudzujú a jediná, ktorá miluje, keď všetci nenávidia. Pritom sama je zraniteľná, citlivá a často unavená.

      Dovoľte nám, aby sme vyjadrili svoj obdiv všetkým matkám a zaželali  im, v mene obecného úradu Veľa zdravia, šťastia a rodinnej pohody a  aj touto cestou Vás srdečne pozvali  dňa 11.05.2014 o 15.00 hod. do kultúrneho domu

Deň matiek 2014 pklágát

——————————————————————————————————————————————————————-

Obec Dubovica
v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní k v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e
predĺženie lehoty na predkladanie súťažných návrhov do obchodnej
verejnej súťaže
„Predaj nehnuteľnosti Hotel Holcija”do 30. 5. 2014
do prerokovania na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
za podmienok uvedených vo vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na Úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce.

—————————————————————————————————-

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce   zvoláva   29.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    28.04.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

—————————————————————————————————–

O Z N A M

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky verejnej obchodnej súťaže

a) zámer predaja nehnuteľnosti – Hotel Holcija s.č. 321 na p. CKN 672/12 kú. Dubovica s prísl. a pozemkom z parciel – p. CKN č. 672/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008m2, p. CKN č. 672/3 – ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 – ostatné plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1336m2 a p. CKN č. 670/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, spôsobom obchodnej verejnej súťaže

b) podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj – Hotel Holcija s.č. 321 na p. CKN 672/12 kú. Dubovica s prísl. a pozemkom z parciel – p. CKN č. 672/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008m2, p. CKN č. 672/3 – ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 – ostatné plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1336m2 a p. CKN č. 670/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, spôsobom obchodnej verejnej súťaže.
Záväzné podmienky súťaže:
– kúpna cena nehnuteľnosti, pričom minimálna bude 160.000,00 €
– kúpna cena splatná do 60 dní od podpísania zmluvy
– navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi
Ďalšie podmienky súťaže:
– kritériom vyhodnotenia ponúk je najvyššia cena
– vyhlasovateľ ma právo vybrať najvhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
– návrh možno odvolať, meniť, alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
– navrhovatelia nemajú návrh na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži
– vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani jednu ponuku
– vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva
– náklady súvisiace s prevodom hradí kupujúci
– ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – hotel Holcija NEOTVÁRAŤ“, alebo osobne do zasadnutia obecného zastupiteľstva. Termín obecného zastupiteľstva sa určuje na 28.04.2014 o 19.00 hod.

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce   zvoláva   28.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    07.04.2014   o 19.00 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka

——————————————————————————————————————————

P o z v a n i e

 Milé ženy ,

          nápad oslavovať Medzinárodný deň žien má svoju dávnu históriu. Dátum 8. marec bol stanovený na počesť veľkého štrajku newyorských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Práve tieto ženy bojovali za svoje práva.  Prvý sviatok MDŽ sa konal v roku 1921 a o rok neskôr už nadobudol masový charakter.   Po nežnej revolúcii sme akosi zanevreli na mnoho dobrých vecí a oslava medzinárodného dňa žien bola jednou z nich. Aj napriek tomu si myslím, že je veľmi dôležité pozastaviť sa v tejto uponáhľanej dobe a vzdať hold a prejaviť úctu každej žene !     Milé ženy , prajem Vám k sviatku žien pevné zdravie, veľa lásky, spokojnosti a radosti zo života. Robíte svet krajším a lepším a preto Vám patrí úprimná vďaka.
Preto príjmite pozvanie  na kultúrny program ktorý sa uskutoční 09.3.2014  o 15.30 hod.  v kultúrnom dome
MDŽ 2014 zelený

__________________________________________________________________________________________<

 

O Z N A M

Zverejnenie zámeru  predaja nehnuteľnosti – Hotel Holcija s.č. 321  na p. CKN 672/12 kú. Dubovica s prísl. a pozemkom z parciel – p. CKN č. 672/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1008m2, P. CKN č. 672/3 – ostatné plochy o výmere 2386m2, p. CKN č. 672/5 – ostatné plochy o výmere 914m2, CKN č. 670/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1336m2 a p. CKN č. 670/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1684m2 k.ú Dubovica, v hodnote 331.000.00 €  spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Táto hodnota je zároveň najnižšou cenovou ponukou. TU

_________________________________

Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy v Dubovici sa uskutoční dňa 17.  – 28.02.2014

Oznámenie riaditeľky MŠ
_____________________________________________________

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce  zvoláva   26.   mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    12.02.2014   o 18.30 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka _____________________________________________________

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce  zvoláva   24.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    12.12.2013   o 18.30 hod.   v zasadačke viacúčelového domu.

pdf   Pozvánka

___________________________________________________________________________________________

1 koč Mikulášska  nádielka

Dňa 6.12.2013 zavíta aj do našej obce

                              M i k u l á š

preto srdečne pozývame deti do 15 rokov,

aby prišli do kultúrneho domu

o 19:00 hod. na mikulášsku nádielku

______________________________________________________________________________

plagát 2013 úcta k starším

Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy v Dubovici sa uskutoční dňa 17.  – 28.02.2014

Oznámenie riaditeľky MŠ
_____________________________________________________

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce  zvoláva   26.   mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    12.02.2014   o 18.30 hod.   vo  viacúčelovom dome.

pdf   Pozvánka _____________________________________________________

OZNAM

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4  a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  starosta obce  zvoláva   24.   zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa    12.12.2013   o 18.30 hod.   v zasadačke viacúčelového domu.

pdf   Pozvánka

___________________________________________________________________________________________

1 koč Mikulášska  nádielka

Dňa 6.12.2013 zavíta aj do našej obce

                              M i k u l á š

preto srdečne pozývame deti do 15 rokov,

aby prišli do kultúrneho domu

o 19:00 hod. na mikulášsku nádielku

______________________________________________________________________________

soc. poisť

zámer

Pozvanka 232013

Pozvanka 232013v

Výberové konanie  – Bajerovce

Ponuka

Jurmak 2013

Plakát

Plagát- Športové odpoludnie 2013

22 pozvánka

skúšky

Deň matiek 2013 fialový

ZÁPIS-do školky

Pozvanka - podľa §13, 12,

Pozvanka -19

Čer1

Zápis deti do MŠ

Hokejový turnaj 2012

SILVESTROVSKÝ PLES

PLYNOMA

KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (KPSS)

www.psisaris.sk

OZNAM

OZNAM


OZNAM

 

OZNAM

OZNAM

Do Fotogalérie boli pridane fotografie z hokejového turnaja, dubovickej stopy a dňa detí.

9.8.2011 OZNAM


JURMAK 2011

Do fotogalérie boli pridané fotografie z Dubovického Jurmaku – tu.

Deň detí

Do fotogalérie boli pridané fotografie z MDD – tu.


JURMAK 2011

DEŇ DETÍ


FOTOGALÉRIA

Pridané fotografie z Dňa matiek.

DUBOVICKÁ STOPA

DEŇ MATIEK


VAŠE KOMENTÁRE

10.10.2010 – Bola pridaná nová stránka Vaše komentáre – návrhy, kde môžete prispievať Vaše nápady a pripomienky

FOTOGALÉRIA

8.11.2010 – Pridané fotky zo slávnostného otvorenia VD tu.


SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VIACÚČELOVÉHO DOMU