Prevádzkové podmienky bowlingových dráh

/Prevádzkové podmienky bowlingových dráh

Prevádzkové podmienky bowlingových dráh

 • Vstup na dráhy a hra na bowlingových dráhach je vždy na vlastnú zodpovednosť hráčov.Vstupom na dráhy sa hráči zaväzujú rešpektovať zásady bezpečnej hry.
 • Pred vstupom do priestoru rozbežišťa a sedenia sú hráči povinní prezuť sa do špeciálnej bowlingovej obuvi.
 • Hráči sú povinní rešpektovať pokyny obsluhujúcich personálu. V prípade akýchkoľvek nejasností súvisiacich s hrou, alebo činnosťou zariadenia sú povinní privolať obsluhu.
 • Počas hry sú hráči povinní dodržiavať zásady bezpečného pohybu a činnosti v priestore rozbežišta a sedenia.
 • Zásady bezpečnej hry pre hráčov:
  – Pred hodom opatrne vybrať guľu zo zásobníka gulí. Gule sa počas hry neustále vracajú, sú v pohybe a narážajú do seba. Je zakázané dotýkať sa aktívnych častí zásobníka gulí!
  – Guľu zachytiť v ruke tak, aby ju bolo možné bezpečne vypustiť. Hrozí, že v prípade, ak prsty pri hode uviaznu hráčom v guli, tak nastane nekontrolované odhodenie gule. Guľa potom môže ohroziť spoluhráčov, alebo spôsobiť škody na interiéri prevádzky.
  – Neohrozovať guľou okolitých hráčov.
  – Hod uskutočniť iba po signalizácií zelenej šípky a po tom, čo predchádzajúca guľa opustila priestor kolkov.
  – Pri rozbehu neprekračovať štartovaciu čiaru, hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia a spadnutia.
  – Guľu je potrebné pri hode na dráhu plynulo pokladať, bez nahadzovania z výšky.
  – Hráč po ukončení svojej série hodov musí uvoľniť rozbežište, aby v hre mohol bezpečne pokračovať nasledujúci hráč.
  – V prípade, ak hráči pri hre porušujú bezpečnostné zásady, tak obsluha takúto hru preruší. Ak hráči opakovane porušujú bezpečnostné zásady, tak obsluha hru ukončí. Hráči sú povinní uhradiť odohraný čas. Ak sa jedná o vopred predplatenú hru, tak nespotrebovaný kredit hráčom nebude vrátený.
 • Hráči mladší ako 15 rokov môžu hrať iba so súhlasom zodpovednej dospelej osoby.
 • Hráči mladší ako 10 rokov môžu hrať iba pod dohľadom zodpovednej dospelej osoby.
 • Hráči majú zakázaný vstup do strojovne. Pri akýchkoľvek problémoch s mechanizmom stavania kolkov sú povinní privolať obsluhujúci personál.
 • Počas hry môže nastať situácia, že obsluha musí isť do strojovne (Napr. keď zariadenie nedokáže rozmotať popadané kolky a je potrebné ručné rozmotanie kolkov). V takom prípade sú hráči povinní na nevyhnutný čas prerušiť hru. V hre môžu pokračovať až po odstránení problému a zreteľnom pokyne obsluhy k ďalšej hre.
 • Po ukončení hry sa hráči prezujú a odovzdajú obuv na určené miesto. Obsluha ich po každom použití dezinfikuje antibakteriálnym sprayom.
[/fusion_builder_column]
2018-08-31T01:40:01+02:00