Verejné obstarávanie2018-10-04T13:58:38+02:00

Profil verejného obstarávateľa

***********************************

Verejný obstarávateľ: Obec Dubovica
Sídlo: Obecný úrad, Dubovica 190, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca: Ladislav Timčo

Obec Dubovica je verejným obstarávateľom v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len “zákon” /a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.

Kontaktná osoba:

Ladislav Timčo
e-mail: ocudubovica@stonline.sk
t.č.: +421 51 4572047<
mobil: +421 918 421 461

5.10. 2016

Súhrne správy

ROK 2022 Súhrná správa za I.Q 2022 Súhrná správa  II. Q 20202 Súhraná správa [...]