Výberové konanie na obsaden ie funkcie riaditeľa ZŠ

/Výberové konanie na obsaden ie funkcie riaditeľa ZŠ

Výberové konanie na obsaden ie funkcie riaditeľa ZŠ

Obec Dubovica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Timčom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce                                vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov   vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa Základnej školy, Dubovica 190

OZNAM  – o výberovom konaní

2019-04-30T13:39:28+00:00