Zmluvy 2020

/Zmluvy 2020

Zmluvy 2020

Názov zmluvy :
Uzavrel:  a Obec Dubovica
Popis:
Dátum uzavretia:     2020       Dátum zverejnenia:  2020
Názov zmluvy : KÚPNA ZMLUVA – Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
Uzavrel:Ľudmila Miženková,Milan Molčan,Vladimír Molčan,  a Obec Dubovica
Popis: Predmetom tejto kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva z Predávajúcich v 1. až 3. rade na Kupujúceho k nehnuteľnostiam evidovaným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom pre obec Dubovica, katastrálne územie Dubovica na LV č. 904
Dátum uzavretia: 17.9. 2020       Dátum zverejnenia: 17.9.2020
Názov zmluvy : Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu
Uzavrel: innogy Slovensko s.ro., Hviezdoslavovo námestie 13, 81102 Bratislava, IČO: 44291809 a Obec Dubovica
Popis: BIZNIS Benefit so zľavou vo výške 3 %
Dátum uzavretia:   7.9. 2020       Dátum zverejnenia: 9.9.2020
Názov zmluvy : Dohoda č. 20/37/010/95
Uzavrel:ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica
Popis: práva a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečovaní aktivačných prách  z dôvodu poskytnutia dávky v hmotnej núdzi
Dátum uzavretia:  20.8.2020         Dátum zverejnenia: 3.9. 2020
Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí dotácie z roz. kapitoly MDaV SR na rok 2020
Uzavrel:  SR zast. MDaV SR, Nám. slobody 6, 810 05  Bratislava a Obec Dubovica
Popis: poskytnutie dotácie za účelom spracovania UPD
Dátum uzavretia: 14.07.2020    Dátum zverejnenia:  23.7.2020
Názov zmluvy : Dohoda o priložitostnom verejnom obstarávaní
Uzavrel:  Lipany, Krivianska 1, 082 71, IČO: 00327379 a Obec Dubovica
Popis: Zabezpečenie verejného obstarávania na zákazku „Nakladanie s komu. odpadom v meste Lipany, ako aj vo všetkých obciach, ktoré uzatvorili túto Dohodu
Dátum uzavretia: 11.6.2020       Dátum zverejnenia: 17.07.2020
Názov zmluvy : Zmluva o dielo č. 16/07/2020
Uzavrel: ENERTOP, s.r.o.,Dubovica 422, 082 71, IČO: 50238949 a Obec Dubovica
Popis:Výmena technológie vykurovania ZŠ Dubovica. Zvýšenie komfortu vyučovacieho procesu“, ktorý je spolufinancovaný z regionálneho príspevku poskytovateľa – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
Dátum uzavretia:  16.07.2020       Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Názov zmluvy : Zmluva o vykonávaní výkupu a zberu papiera na území obce Dubovica
Uzavrel:   F.M.RECYKLING s.r.o. , Jána Psotného 806/5, 911 05  Trenčín, a Obec Dubovica
Popis: zber a výkup papiera
Dátum uzavretia:  19.6. 2020       Dátum zverejnenia: 13.07.2020
Názov zmluvy : Zmluva o dielo č. 2/2020
Uzavrel:PE3K-Projekcia, s.r.o.,Tajovského 26,Lipany, IČO: 44273223 a Obec Dubovica
Popis: Vypracovanie projekt. dokum.  pre stavbu“Obnova, prístavba a nadstavba budovy – MNV“
Dátum uzavretia: 26.6.2020       Dátum zverejnenia: 26.6. 2020
Názov zmluvy : Kúpna zmluva 
Uzavrel:  Anna Andraščíková, Jozef Poklemba, Sabína Kuľbagová, Helena Štefčáková, Magdaléna Lipovská, Jozef Molčan, Štefan Poklemba  a Obec Dubovica
Popis: Prevod vlastníckeho práva k pozemku E-KN 518/13 o výmere 1746m2 – orná pôda
Dátum uzavretia:  11.05.2020    Dátum zverejnenia: 20.05 2020
Názov zmluvy : Zmluva o balíkovom účte 
Uzavrel:  Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava IČO: 00151653 a Obec Dubovica
Popis: Poskytovanie produktu účet Komunál
Príloha: Sadzobník, vše. podmienky 
Dátum uzavretia:    2.3 2020       Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Názov zmluvy : Dohoda č. 20/37/054/94 o poskatnutí fin. príspevku  podporu vytvárania pracovných miest – projekt „Cesta na trh práce  3- Opatrenie č. 2
Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica
Popis: Úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovní fina. príspevku pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č. 2
Dátum uzavretia: 27.02.2020       Dátum zverejnenia:  29.02.2020
Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
Uzavrel: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO 50 349 287 a Obec Dubovica
Popis:úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku v maximálnej výške 37 500 €  na realizáciu projektu výmena kúrenia ZŠ
Dátum uzavretia:    13.02.2020     Dátum zverejnenia: 21.02.2020
Názov zmluvy : ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)
číslo zmluvy o dielo č. 17-19 zo dňa 11.10.2019

Uzavrel: EKO SVIP, s.r.o.,Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717,DIČ: 2020004646     a   Obec Dubovica
Popis:   zmeny zmluvy 3.1 Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy
Dátum uzavretia:   11.02.2020     Dátum zverejnenia:  11.02.2020
Názov zmluvy : Zmluva o vzájomnej spolupráci
Uzavrel: Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, IČO: 00331007   a    Obec Dubovica
Popis: Príspevok na CVČ
Dátum uzavretia: 23.1.2020         Dátum zverejnenia:  27.1.2020
Názov zmluvy : Kúpna zmluva
Uzavrel:  Oskár Bartók, Beša 143  a Obec Dubovica
Popis: predaj CAs 25 RTHP
Dátum uzavretia: 24.1.2020       Dátum zverejnenia: 24.1.2020
Názov zmluvy : Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 
Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 a Obec Dubovica
Popis: Program služby: ÁNO L – mobilné služby
Dátum uzavretia: 13.01.2020        Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Názov zmluvy : Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
Uzavrel: SFZ – Futbalový klub Dubovicaa Obec Dubovica
Popis: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť klubu
Dátum uzavretia: 13.01.2020       Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Názov zmluvy : Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
Uzavrel: Dubovičan, o.z. Dubovica 179, 082 71 a Obec Dubovica
Popis: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť združenia
Dátum uzavretia:  13.01.2020      Dátum zverejnenia: 13.01.2020
2020-09-17T17:40:59+00:00