Zmluvy 2020

/Zmluvy 2020

Zmluvy 2020

Názov zmluvy :
Uzavrel:  a Obec Dubovica
Popis:
Dátum uzavretia:     2020       Dátum zverejnenia:  2020
Názov zmluvy : Zmluva o balíkovom účte 
Uzavrel:  Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava IČO: 00151653 a Obec Dubovica
Popis: Poskytovanie produktu účet Komunál
Príloha: Sadzobník, vše. podmienky 
Dátum uzavretia:    2.3 2020       Dátum zverejnenia: 2.3.2020
Názov zmluvy : Dohoda č. 20/37/054/94 o poskatnutí fin. príspevku na podporu vytvárania pracovných miest – projekt „Cesta na trh práce  3- Opatrenie č. 2
Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87, Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica
Popis: Úprava práva a povinností účastníkov dohody pri poskytovní fina. príspevku pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 3 – Opatrenie č. 2
Dátum uzavretia: 27.02.2020       Dátum zverejnenia:  29.02.2020
Názov zmluvy : Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
Uzavrel: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,  Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO 50 349 287 a Obec Dubovica
Popis:úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí a použití regionálneho príspevku v maximálnej výške 37 500 €  na realizáciu projektu výmena kúrenia ZŠ
Dátum uzavretia:    13.02.2020     Dátum zverejnenia: 21.02.2020
Názov zmluvy : ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)
číslo zmluvy o dielo č. 17-19 zo dňa 11.10.2019

Uzavrel: EKO SVIP, s.r.o.,Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
IČO: 36 449 717,DIČ: 2020004646     a   Obec Dubovica
Popis:   zmeny zmluvy 3.1 Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy
Dátum uzavretia:   11.02.2020     Dátum zverejnenia:  11.02.2020
Názov zmluvy : Zmluva o vzájomnej spolupráci
Uzavrel: Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, IČO: 00331007   a    Obec Dubovica
Popis: Príspevok na CVČ
Dátum uzavretia: 23.1.2020         Dátum zverejnenia:  27.1.2020
Názov zmluvy : Kúpna zmluva
Uzavrel:  Oskár Bartók, Beša 143  a Obec Dubovica
Popis: predaj CAs 25 RTHP
Dátum uzavretia: 24.1.2020       Dátum zverejnenia: 24.1.2020
Názov zmluvy : Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 
Uzavrel: T Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, IČO: 35 763 469 a Obec Dubovica
Popis: Program služby: ÁNO L – mobilné služby
Dátum uzavretia: 13.01.2020        Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Názov zmluvy : Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 
Uzavrel: SFZ – Futbalový klub Dubovicaa Obec Dubovica
Popis: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť klubu
Dátum uzavretia: 13.01.2020       Dátum zverejnenia: 13.01.2020
Názov zmluvy : Dohoda o poskytovaní dotácie z rozpočtu obce
Uzavrel: Dubovičan, o.z. Dubovica 179, 082 71 a Obec Dubovica
Popis: Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na činnosť združenia
Dátum uzavretia:  13.01.2020      Dátum zverejnenia: 13.01.2020
2020-03-06T16:14:01+00:00