Daily Archives: 13. januára 2020

Zmluvy 2020

2020-02-11T16:20:28+00:00

Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:          Dátum zverejnenia:   Názov zmluvy : Uzavrel:  a Obec Dubovica Popis: Dátum uzavretia:          Dátum zverejnenia:   Názov zmluvy : ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1) číslo zmluvy o dielo č. 17-19 zo dňa 11.10.2019 Uzavrel: EKO SVIP, s.r.o.,Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov [...]

Zmluvy 20202020-02-11T16:20:28+00:00