Všeobecné záväzné nariadenia2024-01-03T10:39:55+02:00

Platné VZN Obce Dubovica

VZN č. 4/ 2023 o  určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dubovic

VZN č. KO 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady(Príloha )

VZN č. 2/2023   o miestnych dniach na rok 2024

VZN č. 1/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č.1Územného plánu obce Dubovica

Priloha c.1 VZN

Príloha VZN č.2 – Náložka č.8 Schéma záväzných častí. verejnoprospešné stavby

Príloha VZN č.2 – V.č.8 Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby+ náložka č.8

VZN č. 07/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dubovica  (pdf) 

VZN č.6/2022-o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (pdf)

VZN č. 5/2022 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( pdf)    

VZN č.  4/2022 – o  miestnych daniach na rok 2021  (pdf)

VZN č. 3/2022 o  určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Dubovica

VZN č. 01/2022  o poplatkoch  za služby a práce vykonané Obcou Dubovica (pdf)

VZN č. 4/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Dubovica (pdf)

VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotacii z prostriedkov Obce Dubovica (pdf) 

VZN č. 5/2019 – o určení školských obvodoch ( pdf) 

VZN č. 6/2018 –   o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území  obce Dubovica  (pdf)

VZN č. 3/2017 – o zavedení a  poskytovaní elektronických služieb (pdf)

VZN č.  8/2016 – o organizácií miestneho referenda (pdf)

VZN č. 2/2016 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci pre občanov obce Dubovica  (pdf)

VZN č.9/2015 – o mieste vylepovania volebných plagátov politických strán a hnutí v čase volebnej kampane  (pdf )

VZN č. 10/2015 – o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole Dubovica ( pdf)

VZN č. 4/2015  o poskytovaní sociálnych služieb, o výške a spôsobe úhrad za poskytované sociálne služby  (pdf)

VZN č. 6/2015 o podmienkach určovania prevádzkového času v obchode a službách v obci Dubovica  (pdf)

VZN č. 1/2014  o dani za ubytovanie (pdf)         príloha

VZN č. 3/2011  o niektorých podmienkach držania psov v Obci Dubovica (pdf)

VZN č. 5/2009 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Dubovica(pdf)