Územný plán obce

/Územný plán obce

Územný plán obce

Dodatok č. 1 k UPN

Legenda, zoznam VPS

Náložka č.1 Širšie vzťahy

Náložka č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia

Náložka č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia

Náložka č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť

Náložka č.4 Návrh dopravy

Náložka č.4a Návrh dopravy-rekreačná oblasť

Náložka č.5 Návrh vodného hospodárstva

Náložka č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky – rekreačná o

Náložka č.6 Návrh energetiky

Návrh VZN 2023

Príloha č.1 VZN

Príloha VZN č.2

– Náložka č.8 Schéma záväzných častí. verejn

Sprievodná správa

V. č.1 Širšie vzťahy + náložka č.1

V.č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia+náložka č.2

V.č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia+náložka č.3

V.č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť+náložka č.3a

V.č.4 Návrh dopravy+náložka č.4

V.č.4a Návrh dopravy-rekreačná oblasť+náložka č.4a

V.č.5 Návrh vodného hospodárstva+náložka č.5

V.č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky – rekreačná oblasť+

V.č.6 Návrh energetiky+náložka č.6

VZN 2023

Záber PP – V.č. P-1

Záber PPF – textová a tabuľková časť

Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1 UPN O

Náložka č.8 Schéma záväzných častí. verejnoprospešné stavby

Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby+ náložka č.8

Zverejnené : 6.3.2023

Dodatok k UPN č. 1

Návrh zmiena  územného plánu 

Zverejnené: 22.7.2022

Oznámenie verejnosti UPN

Vyvesené: 22.07.2022

Oznámenie pri začatí obstarávania UPN-O ZaD č. 1

Zverejnené: 24.6.2022

ÚPN – O  Dubovica

Doprava obec[pdf]

Doprava – RO [ pdf ]

Energetika – obec  [pdf]

Intravilán obce pdf]

Kataster  pdf]

Ochrany prírody tvorba krajiny pdf]

Rekreačná oblasť [ pdf]

Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb – RO [ pdf]

Schéma záväzných časti, verejnoprospešných stavieb –  obec  pdf]

Správa [ pdf]

Širšie  vzťahy pdf]

Voda, energetika – RO  [pdf]

Voda – obec [ pdf]

Záber  PPF [pdf]

Záväzná časť  [ pdf]

2023-07-11T14:35:13+02:00