Prenájom obecnej chaty – Kamila

/Prenájom obecnej chaty – Kamila

Prenájom obecnej chaty – Kamila

Obec Dubovica od 1.1.2018 prenajíma obecnú chatu Kamila  za týchto podmienok:

 Obecnú chatu Kamila (ďalej len „Chata“) je možné dať do krátkodobého nájmu len osobe staršej ako 18 rokov (ďalej len„nájomca“) .

Nájomca si Chatu prevezme v deň vzniku nájmu a to od 14.00 hod. Odovzdanie Chaty  sa uskutoční najneskôr do 11.00 hod. v  deň skončenia nájmu.

Nájomné a úhradu nákladov zaplatí nájomca v hotovosti oprávnenému zástupcovi obce pri odovzdaní Chaty. Týmto nie je dotknutý nárok prenajímateľa voči nájomcovi na náhradu škody, ktorá vznikne na predmete nájmu počas trvania nájomného vzťahu bez ohľadu na to, kto škodu spôsobil.

Výška nájomného:

–  nájomné za nájom Chaty  na jeden deň sa určuje vo výške 120,00  €

–  nájomné  za nájom Chaty  na dva dni je  200,00 € a za každý  ďalší deň  je  70,00 €

–  nájomné za nájom Chaty počas dní od 30.12 do 2.1.  sa zvyšuje o 100 % .

Objednať chatu si môžte na mob. čísle: 0949 145 755

2023-02-03T10:17:37+02:00