Postup pri zverejňovaní informácií2023-07-25T14:25:18+02:00

Miesto a spôsob získania informácií
Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obec Dubovica so sídlom Obecný úrad, Dubovica 190, 082 71 – kancelária starostu,
podateľňa tel.: 051/4572047
fax: 051/4572047
e-mail: info@obecdubovica.sk

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácií:
písomne – prostredníctvom pošty na adresu:
Obec Dubovica
Dubovica 190
082 71
Vzor žiadosti na stiahnutie 
osobným podaním – písomne v podateľni Obecného úradu v Dubovici v úradných hodinách:
Pondelok 07.30 – 15.30
Utorok     07.30 – 15.30
Streda      07.30 – 15.30
Štvrtok  – Nestánkový deň
Piatok      07.30 – 15.30
12.00 – 13.00 – obedňajšia prestávka
ústne – osobne v pracovných dňoch: podateľňa
telefonicky v pracovných dňoch na tel.čísle: 051/4572047
faxom na čísle: 051/4572047
elektronickou poštou,e-mail : info@obecdubovica.sk

Sadzobník úhrad nákladov
Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

  1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

0,10 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
0,20 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
0,20 eura za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3
0,40 eura za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3
1,70 eura za 1 ks CD ROM
1,70 eura za 1 ks DVD
obálka formát A6 – 0,02 eura / doporučená 0,10 eura
formát A5 – 0,03 eura / doporučená 0,10 eura
formát A4 – 0,07 eura / doporučená 0,20 eura

  • náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.
  • Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

  1. poštovou poukážkou,
  2. bezhotovostným prevodom na účet v banke,
  3. v hotovosti do pokladne na obecnom úrade v úradných hodinách Obecného úradu.