Komunálny odpad2023-09-13T08:24:33+02:00

          Kalendár  zberu odpadu na rok 2023


Obec Dubovica

 Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za predchádzajúci kalendárny rok

 Obec  Dubovica v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je   55,32  % . 
V Dubovici, 22.02.2023

Výkaz za odpad 2022

Ohlásenie  o vzniku odpadu 

Výpočet poplatku  za vytriedenie  –  rok 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM 

o určení  otváracích hodín na  Zbernom mieste

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica   na základe podnetov od občanov prerokovalo a schválilo  od 20.8.2019   otváracie hodiny na  Zbernom mieste  – horný koniec a to v mesiacoch:

marec až október:

streda od 15.00 hod.   –   do 18.00 hod.

piatok  od 15.00 hod.  –   do 18.00 hod.

sobota od 10.00 hod.  –   do 13.00 hod.

november  až  február:

streda od 14.00 hod.   –   do 16.00 hod.

sobota od 10.00 hod.  –   do 13.00 hod

 poplatky za odpad  – začo neplatíme 

Zakladne pravidla triedenia

Co sa z recyklovaneho odpadu vyraba2

Co patri a nepatri do farebnych kontajnerov

Cas rozkladu odpadu v prírode

Ako triediť

Nápojové kartóny z džúsov, mlieka alebo vína a PET fľaše rôznych veľkostí sú používané v globálnom meradle. Ročne sa na Slovensku predajú stovky milióny nápojových kartónov a PET fliaš. Vzhľadom na ich objemnosť kladú vysoké nároky na skladovanie vyprázdnených obalov.

Skôr než ich hodíme do triedeného zberu…

Nápojový obal musí byť čistý, rozrezaný a rozložený na plocho. To znamená, pred vyhodením ho zdeformujte ručným stlačením, zlisovaním alebo zošliapnutím. Kartónovú krabicu rozoberte a až tak ju vyseparujte. Dosiahnete tak výrazné úspory v nádobách na triedený zber.

Aký to má efekt? Zníženie frekvencie vývozov kontajnerov na triedený zber a tým úsporu financií.

zosliapavanie_final3

Nezošliapnuté krabice zaberajú zbytočne veľa priestoru a zvoz odpadu je neefektívny.

2

2a