Kontrolór obce2023-12-12T10:03:01+02:00

Notice: Undefined offset: 3 in /data/8/5/859b1f65-246d-4126-81dc-03114d86f474/obecdubovica.sk/web/wp-content/plugins/fusion-builder/shortcodes/fusion-column.php on line 150

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce, ktorého volí  obecné zastupiteľstvo na 6 rokov.

Hlavný kontrolór:

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d citovaného zákona,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

 

Kontrolór obec Dubovica:  Viktória Molčanová, Ing.

Volebné obdobie:            01.08.2021 – 31.07.2027

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024