Úradné oznamy obce2023-09-05T16:49:29+02:00

Obchodná verejná súťažna nájom nehnuteľného majetku obce Dubovica

Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71, IČO: 00326992, konajúca starostom obce Ladislavom Timčom (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dubovica      č. 79/5/2023 zo dňa 25.8.2023 a v súlade s § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku obce.

Predmet obchodnej verejnej súťaže

 Nebytové priestory v budove so súp. č. 340, postavenej na pozemku CKN par. č. 700/3, pozostávajúcich z miestností bar o výmere 56 m2 a príslušenstva (WC muži, WC ženy, sklad, chodba) o výmere 27 m2. (ďalej len „OVS“).

Viac informáciíí …….

Zverejnené: 5.9.2023

OZNAM – schválenie zámeru

Obecné zastupiteľstvo po prerokovaní žiadosti o prenájom časti nebytových priestorov budovy s.č. Dubovica 332 uznesením 73/5/2023  S c h v a ľ u j e v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zámer obce prenajať nehnuteľnosť – časť nebytových priestorov v budove so súp. č. 332 o výmere 32 m2 priamym prenájmom pre spoločnosť T- 613, s.r.o, IČO: 36 347 973, Veľkonecpalská 93, Prievidza 971 01. Výška nájomného za rok 2023     500,00 € a následne od roku 2024     100,- Eur/mesačne.

V Dubovici, 30.8.2023                      Ladislav Timčo  starosta obce v.r.
Zverejnené : 30.8.2023

Obchodná verejná súťaž
na nájom nehnuteľného majetku obce Dubovica

Obec Dubovica, Dubovica 190, 082 71, IČO: 00326992, konajúca starostom obce Ladislavom Timčom (ďalej aj „vyhlasovateľ“) vyhlasuje na základe uznesenia obecného zastupiteľstva obce Dubovica č. 72/5/2023 zo dňa 25.8.2023 a v súlade s § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“) obchodnú verejnú súťaž na nájom nehnuteľného majetku obce.

Zverejnené : 30.8.2023