Štatút obce2018-08-31T01:39:44+02:00
Štatút obce Dubovica upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä
postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej po stavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.  Štatút obce Dubovica je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.