Správne poplatky2018-08-31T01:39:42+02:00

Sadzobník správnych poplatkov

vyberaných obcou platný od 1. 1. 2018

Vvýber zo Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov