Verjná vyhláška

/Verjná vyhláška

Verjná vyhláška

Obec Dubovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel, na základe
§29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – p r e r u š u j e – konanie  

Doložka 

Zverejnené:  23.10.2023
2023-10-23T17:26:56+02:00