Danka

/Danka Sedláková

About Danka Sedláková

This author has not yet filled in any details.
So far Danka Sedláková has created 139 blog entries.

Oznam – Zverejnenie zámeru

2022-08-30T15:08:14+02:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 331/2022, zo  dňa 29.08.2022 Zámer  odpredaja podielu   Vyvesené: 30.08.2022

Oznam – Zverejnenie zámeru2022-08-30T15:08:14+02:00

Verjná vyhláška

2022-08-26T16:39:54+02:00

Spoločnosť M&T-WOOD s.r.o., Horárska 28, 080 01 Prešov požiadala Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 prerusenie konania  Zverejnené:  26.08.2022

Verjná vyhláška2022-08-26T16:39:54+02:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2022-08-22T16:14:19+02:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 21.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  29.08.2022  o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2022-08-22T16:14:19+02:00

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 341

2022-09-26T16:24:32+02:00

V týchto dňoch prebieha verejné obbstarávanie link:  https://iszu.uvo.gov.sk/oznamenia/odoslane Predmetom zákazky je stavebná úprava bývalého MNV na polyfunkčný objekt. Budova bude plniť funkciu polyfunkcie, kde na 1NP bude vytvorený priestor pre obchodnú prevádzku, miestnosť pre stretávanie občanov obce a zázemie bytov. Na 2.NP sa budú nachádzať priestory bytov.Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou pre stavbu: [...]

Zmena užívania stavby bývalé MNV na polyfunkčný objekt, Dubovica súpisné číslo 3412022-09-26T16:24:32+02:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2022-07-29T17:33:32+02:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 16.08.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2022-07-29T17:33:32+02:00

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce

2022-07-29T14:41:19+02:00

Legenda, zoznam VPS Náložka č.1 Širšie vzťahy Náložka č.2 Kompl.urb.návrh riešeného územia Náložka č.3 Kompl.urb.návrh zastavaného územia Náložka č.3a Kompl.urb.návrh zast. územia-rekr.oblasť Náložka č.4 Návrh dopravy Náložka č.4a Návrh dopravy-rekreáčná oblasť Náložka č.5 Návrh vodného hospodárstva Náložka č.5a,6a Návrh vodn. hosp. a energetiky - rekreačná o Náložka č.6 Návrh energetiky [...]

Návrh zmien a doplnkov č. 1 územného plánu obce2022-07-29T14:41:19+02:00

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.

2022-09-26T15:51:56+02:00

Verejné obstrávanie na obnovu ciest link: https://evo.uvo.gov.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaDetail.aspx?id=444951&Zona=M Predmet zákazky: „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 – Obnova miestnej komunikácie na p. č. 725, SO 02 – Obnova miestnej komunikácie na [...]

„Obnova miestnych komunikácií Dubovica rok 2022“.2022-09-26T15:51:56+02:00