Materiály na prerokovanie v OZ

/Materiály na prerokovanie v OZ

Materiály na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 08.12.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu na:         ocudubovica@stonline.sk

ústne do zápisnice na sekretariáte  obecného úradu

Návrh VZN č. 3/2019 o miestnych daniach na rok 2020

Návrh VZN č. 4/2019 o popltku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Návrh VZN č. 5/2019 u určení školských obvodoch

Návrh VZN č. 6/2019 o určení výšky fin. prostriedkov na finacovanie orig. kompetencií na úseku školstva

Návrh – rekapitulácia rozpočtu na rok 2020

Príjmy MŠ-2020

Príjmy ZŠ -2020

Príjmy OcU- 2020

Výdavky MŠ -2020

Výdavky ZŠ – 2020

Výdavky OcU-2020

2019-11-26T16:49:47+02:00