Materská škôlka2018-08-31T01:39:42+02:00

Slávnostné otvorenie materskej školy bolo 26.1.1980. Pri materskej škole je školská jedáleň, v ktorej sa stravujú aj zamestnanci a žiaci ZŠ, zamestnanci OcÚ a dôchodcovia. Pôvodne to bola trojtriedna MŠ, dnes je dvojtriedna z dôvodu zníženia počtu zapísaných detí, ale aj poklesu narodených detí v obci.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť na zariadení vykonávajú 3 učiteľky, vrátane riaditeľky. Na škole pracujú aj 4 prevádzkoví zamestnanci: vedúca ŠJ, kuchárka, pomocná sila v ŠJ a upratovačka.

Okrem plnenia „Programu výchovy a vzdelávania detí v materskej školy“ a úloh pedagogickí zamestnanci s deťmi aj ďalšie aktivity:

  • Projekty „Zdravý úsmev“ a „Adamko zdravo-hravo“
  • Stála výstavka výtvarných prác detí v predajni COOP Jednota v obci
  • Zasielanie výtvarných prác do detských časopisov, súťaží a prehliadok
  • Vydávanie školského časopisu pre deti a rodičov „Žaludko“ – 4 x ročne
  • Školské slávnosti: Úcta starším, Mikuláš, vianoce, Karneval, Deň matiek, Deň detí, Deň otcov, rozlúčka s budúcimi školákmi
  • Účinkovanie detí v kultúrnych programoch na slávnostiach v kultúrnom dome
  • A mnoho iných
Kontakt
082 71, Dubovica 48
tel.: 0915914079
Riaditeľ: Anna Černická
e-mail: msdubovica@lonler.sk