MuLuDu2016-10-05T21:17:02+02:00

Posúvame hranice spolupráce prihraničných Polyfcentier MuĽuDu

WTSL.02.02.00-84-252/10

II . etapa projektu   vedúci partner Obec Dubovica

Projektový zámer cezhraničnej spolupráce vychádza z dokumentu „Koncepcia programovej spolupráce centier Muszyna, Ľubotín, Dubovica so zámerom uchovávania športu, turistiky, školstva, kultúry a správu vecí verejných”. Hlavným a spoločným cieľom zámeru je dosiahnutie trvalej spolupráce medzi tromi partnermi projektu prostredníctvom výstavby polyfunkčných centier, ktoré sú prepojené s miestnymi tradíciami, kultúrami, zvykmi a následne reagujú na nové potreby a požiadavky cieľových skupín a určujú cestu a spôsob, akým sa dosiahne potrebný budúci výsledok.
Predpokladom realizácie prvej časti etapy projektu (tzv. investičných činností) je dostavba polyfunkčných centier, príp. dokončenie vonkajších terénnych úprav spolu s externou technickou infraštruktúrou, vnútorné zariadenie a vybavenie objektov. Predpokladaným zámerom realizácie druhej časti – etapy (tzv. mäkkých — neinvestičných činností) je uskutočnenie , realizácia vol’no-časových aktivít obyvateľmi i návštevníkmi partnerov, zachovanie a rozvoj tradičnej ľudovej kultúry v oblasti športu, kultúry, gastronómie prostredníctvom cezhraničných podujatí založených na vzájomne prepojenej a trvalej platforme.
Predpokladom pre realizáciu druhej etapy je vytvorenie stavebných a technických podmienok v rámci prvej etapy, ktorá zahŕňala pre jednotlivých partneroch dostavbu — dokončenie polyfunkčného centra v obci Dubovica, polyfunkčného centra v obci Ľubotín a Pamiatkového hostinca v Muszynie.

Výstupom projektu budú polyfunkčné kultúrne centrá vybavené infraštruktúrou slúžiacou všestrannému rozvoju záujmov miestnych spoločenstiev. Tieto centrá budú prispôsobene organizovaniu miestnych kultúrnych a športových podujatí, a taktiež rozvoju záujmov obyvateľov miest zúčastňujúcich sa aktivít projektu. Objavia sa v nich atraktívne prvky pre návštevníkov, rastúci počet turistov a kúpeľných návštevníkov.
Samostatným problémom, nezvyčajne pre projekt dôležitým, bude vytvorenie trvalej platformy spolupráce medzi tromi inštitúciami zúčastňujúcimi sa projektu, ktorej cieľom bude spoločenský a sociálny rozbor týkajúci sa hodnotenia kultúrnych potrieb prostredia súvisiacich s miestnymi podmienkami animačných činností, kultúrnou identitou miestneho spoločenstva, členením a prerokovaním výchovno-kultúrnych potrieb, analýzou kultúrnej infraštruktúry v miestnom prostredí a spôsobov, ako ju ľudia využívajú, a taktiež vyhľadávaním spoločných prvkov presahujúcich oblasť, tvoriacich identitu spoločnosti prihraničnej oblasti tak, aby bolo možné vytvoriť trvalé rámce cezhraničnej spolupráce. Podľa predpokladu by mali objekty slúžiť súčasne obyvateľom ako i návštevníkom, mali by sa taktiež postarať o propagáciu kultúry pohraničia medzi turistami a o rozširovanie oblastí činnosti Fóra regiónov.
Konkrétnym zámerom  v rámci druhej etapy je príprava a realizácia následných aktivít:
Obec Dubovica

 1. a) Vnútorné vybavenie volno-časového centra : bowlingová dráha. Nadväzujúca aktivita — bowlingový turnaj regiónov, na ktorom sa zúčastnia družstvá oboch partnerských regiónov vo viacerých cieľových skupinách: deti, mládež, predstavitelia samospráv s cieľom zbližovania kultúr.
  b) Vybudovanie zastrešeného montovaného pódia pred polycentrom určené na rozšírenie prezentáciu tradičných ľudových tancov prihraničných regiónov. Nadväzujúca aktivita – prezentácia tradičných ľudových zvykov, tancov, spevov a remesiel pod názvom „Dubovický jurmak”.
  c) Dobudovanie konferenčnej miestnosti a info -bodu určenej pre účely organizácie úvodnej a záverečnej konferencie, výmenných kultúrnych a projektových podujatí, prezentácií a pod.
  Nadväzujúca aktivita — úvodná a záverečná informačná konferencia.
  d) Zariadenie miestnosti poľských tradícií pre názornú ukážku a prezentáciu predmetov poľských zvykov a tradícií s cieľom názornej ukážky a zbližovania kultúr.
  Nadväzujúca aktivita — ukážka a prezentácia pôvodných predmetov,
  e) Vnútorné vybavenie kuchyne, ktorá bude určená na vzdelávanie (kurzy varenia) určitej cieľovej skupiny (mládež, nezamestnaní a pod.)
  Nadväzujúca aktivita — vydanie dvojjazyčnej publikácie tradičných jedál. Výmenné aktivity zamerané na prezentáciu a osvojenie varenia tradičných jedál partnerov na Slovensku a Poľsku

 

Prezentácia