Monthly Archives: december 2019

//december

Vyvesené materiály – VZN

2019-12-17T20:39:33+00:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 107/2019  v bodoch a), b), c), d), zo  dňa 13.12.2019 VZN č.  3/2019 – o  miestnych daniach na rok 2020  (pdf) VZN č. 4/2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( [...]

Vyvesené materiály – VZN2019-12-17T20:39:33+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-12-10T16:17:03+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  13.12.2019   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-12-10T16:17:03+00:00

Oznámenie

2019-12-03T16:46:23+00:00

Územný plán PSK bol schválený na 15. zasadnutí PSK dňa 26.8.2019 a je zverejnený a webovej stránkae Úradu Prešovského samosprávneho kraja: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-srpr/dokumenty-oddelenia-up-zp/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja.html

Oznámenie2019-12-03T16:46:23+00:00

Verjná vyhláška – oznámenie

2019-12-02T15:18:25+00:00

OZNAM pre vlstníkov poľovných pozemkov  Poľovnícke združenie Kamenná so sídlom v Červenici oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, že bude vyplácať nájomné za užívanie poľovných pozemkov  …..verejná vyhláška 

Verjná vyhláška – oznámenie2019-12-02T15:18:25+00:00