VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

/VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 107/2019  v bodoch a), b), c), d), zo  dňa 13.12.2019

 Vyvesené: 16.12.2019

2020-03-06T17:32:41+02:00