Obnova chodníkov Dubovica

/Obnova chodníkov Dubovica

Obnova chodníkov Dubovica

OBEC    DUBOVICA

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie  cenovej ponuky  pre  predmet zákazky  :   „Obnova chodníkov – Dubovica  “

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad
Dubovica 190
082 71 Lipany

IČO: 00326992
DIČ: 2020711440

Ladislav Timčo, starosta obce
Tel. č.: 051/4572 047, 0918 421461

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk- Obnova chodníkov Dubovica 

Príloha – rozpočet

Cenová ponuka

Zverejnené dňa : 7.9.2018

2018-09-21T15:01:15+02:00