Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ

/Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ

 

Číslo projektu:                          MF/011272/2019-442

Číslo projektu:                          MF/011695/2019-442 – uznesenie vlády  č.123

Názov projektu:                        Výstavba viacúčelového detského ihriska v materskej                                                                   škole Dubovica  

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2019 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie  8.000,00 €  a 23.0000,00 €   na základe uznesenia vlády  a z rozpočtu Ministerstva financii SR na výstavbu viacúčelového detského ihriska v MŠ.

Vystavilo sa nové ihrisko,  ktoré služi deťom a  mládeži k  plnohodnotnému tráveniu  voľného času  a to najme: nohejbal, futbal, hokejbal, hádzaná. V zimných mesiacoch korčuľovanie a hokej. Pre detí MŠ a ZŠ bude slúžiť, aj ako dopravné ihrisko  Vytváraním  vhodných športových podmienok pre deti k pohybovým aktivitám sa zlepší ich vzťah k športu.  Deti nebudú tráviť voľný čas pri televízoroch, tabletoch a počítačoch. Pohybovými aktivitami sa deťom zlepší  ich fyzická a zdravotná kondícia. Dnes už je dôležité aj utužovanie vzťahov medzi  všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva  a veríme, že hra a šport ľudí zbližuje, prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov. Ihrisko ma napomáhať pohybovej aktivite deti ako aj k získaniu koordinačných schopnosti .  Ihrisko bude bezodplatne dostupné širokej verejnosti.

Termín realizácie projektu:     december 2019

Celkové vysúťažené  finančné prostriedky boli v hodnote : 45.720,10 € 

Úspešný uchádzač  verejného obstarávania  a zhotoviteľ  diela:
MOSK, s.r.o.
Sídlo: Konštantínová 6, Prešov
IČO: 48 111 821
DIČ: 2120049173

Z dôvodu využitia ihriska  v zimnom období na hokej obec dokupila mantinely  za bránkami v hodnote 1.680,00 € 

2022-12-21T11:22:50+02:00