Zmluvy 2016

/Zmluvy 2016

Zmluvy 2016

Názov zmluvy: Zmluva o zbere  a zhodnotení odpadu č. 197/2016 Uzavrel: H+EKO, spol. s r.o. Košice, Spišské námestie 3  Košice, IČO: 31688985   a Obec Dubovica Popis: zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu uvedeného v prílohách č. 1 k tejto zmluve, zber a prepravu prenosných, automobilových a priemyselných batérií a akumulátorov podľa katalógových čísel uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy a zber, prepravu a zhodnotenie vybraných prúdov odpadu z komunálneho odpadu podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy.
Dátum uzavretia zmluvy: 4.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Názov zmluvy:Poistná zmluva Uzavrel: ČSOB Poisťovňa, a.s. Vajnorská 100/B 831 04  Bratislava 3 IČO: 31 325  416  a Obec Dubovica Popis:  Poistenie majetku  Dátum uzavretia zmluvy: 8.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 13 /2016/RB Uzavrel: RamontBuilding s.r.o., Abranovce 11,  IČO: 44 873 905  a Obec Dubovica Popis: Poskytnutie služieb externého manažmentu – implementácie  projektu s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia verejn. osvetlenia v obci Dubovica  Dátum uzavretia zmluvy: 15.1.2016  Dátum zverejnenia: 15.01.2016
Názov zmluvy: Zmluva  o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta    Uzavrel:DOOXX – stravné lístky, spol. s.r.o.  Kálov 356, 010 01  Žilina, IČO: 36391000  a Obec Dubovica Popis: zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov  prostredníctvom stravných lístkov Dátum uzavretia zmluvy: 4.02.2016  Dátum zverejnenia: 04.02.2016
Názov zmluvy:  Dohoda č.  16/37/012/21 Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Úprava práva a povinnosti pri zabezpečení výkone  menších obecných služieb pre obec  Dátum uzavretia zmluvy: 16.3.2016 Dátum zverejnenia: 16.3.2016
Názov zmluvy:  Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 7/2015 Uzavrel:  ZOHT, Krivianska 1, 082 71  Lipany, IČO: 37938231 a Obec Dubovica Popis: Zmena článku V zmluvy –  popis v dodatku    Dátum uzavretia zmluvy: 17.3.2016 Dátum zverejnenia: 17.3.2016
Názov zmluvy:  Dohoda č.16/ 37 /50J/ 2 Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: Dohoda  pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti  Dátum uzavretia zmluvy: 22.03.2016 Dátum zverejnenia: 23.03.2016
Názov zmluvy: Dohod a č. 16/37/054/107 – ŠnZ Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre nezvýhodnených UoZ Dátum uzavretia zmluvy:30.3.2016 Dátum zverejnenia: 30.3.2016
Názov zmluvy: Dohoda o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Uzavrel: Futbalový klub Dubovica a Obec Dubovica Popis: Práva a povinnosti pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK. Dátum uzavretia zmluvy: 7.4.2016 Dátum zverejnenia: 11.04.2016
Názov zmluvy:  Zmluva o elektronickom prístupe  komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb  Uzavrel: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Einsteinova 25  Bratislava, IČO: 35 942 436 a Obec Dubovica Popis: Používanie elektronickej pobočky uvádza, ktoré dokumenty môžu zmluvné strany elektronický  zasielať, generovať alebo uschovávať  Dátum uzavretia zmluvy: 18.04.2016  Dátum zverejnenia:  18.04.2016
Názov zmluvyDodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb  Uzavrel: Orange Slovensko, a.s., Metodova  8, Bratislava , IČO: 356  97 270  a Obec Dubovica Popis: Aktivácia , zmena účastníckeho programu.  Dátum uzavretia zmluvy: 19.04.2016 Dátum zverejnenia: 21.04.2016
Názov zmluvy:  Dohoda o skončení dohody č. 15/37/052/1162  Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: Skončenie dohody  Dátum uzavretia zmluvy:  20.04.2016 Dátum zverejnenia: 27.04.2016
Názov zmluvy: Zmluva číslo VSN 0707201503  Uzavrel: ENVI -PACK a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava, IČO: 35 858 010 a Obec Dubovica Popis:  Prevádzkovanie miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov  Dátum uzavretia zmluvy:1.6.2016 Dátum zverejnenia:6.6.2016  príloha 
Názov zmluvy:Dohoda o príležitostnom verejnom obstarávaní  Uzavrel:  Mesto Lipany, Krivianska 1, Lipany  a Obec Dubovica Popis:  zabezpečenie  verejného obstarávania na zákazku „Nakladanie s komunalným odpadom,drobným stavebným odpadom a separovaným odpadom v meste Lipany, ako aj vo všetkých obciach, ktoré uzatvorili túto dohodu  Dátum uzavretia zmluvy:  18.4.2016 Dátum zverejnenia: 22.06.2016
Názov zmluvy:  Zmluva o prenájme  Uzavrel:ARCH STUDIO,s.r.o., Veterná 6551/6, Haniska, IČO: 36769185  a Obec Dubovica Popis: Prenájom kultúrneho domu počas 12. Dubovicého jurmaku Dátum uzavretia zmluvy: 20.6.2016 Dátum zverejnenia: 22.06.2016
Názov zmluvy: Dohoda č. 16/37/051/208 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej  praxe  Uzavrel:  ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Úprava práv a povinnosti zamestnávateľa a úradu pri zabezpečovaní vykonávania absolventskej praxe  Dátum uzavretia zmluvy: 06.7.2016 Dátum zverejnenia:  07.07.2016
Názov zmluvy: Dohoda  č. 16/37/010/95  Uzavrel: ÚPSVaR Prešov, Slovenská 87 Prešov, IČO: 30794536 a Obec Dubovica Popis: Úprava práv a povinnosti zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení realizácie činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi   Dátum uzavretia zmluvy: 19.7.2016 Dátum zverejnenia: 20.07.2016
Názov zmluvy:  Zmluva č. 426/2016/OK  Uzavrel: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37870475  a Obec Dubovica Popis: Práva a povinnosti pri poskytnutí dotácie z rozpočtu  PSK. Dátum uzavretia zmluvy: 19.7.2016 Dátum zverejnenia: 21.07.2016
Názov zmluvy: Dodatok č. 1 Zmluve o poskytnutie nen.  fin. prostriedkov  č. z. 464/2015-2050-1200 Uzavrel: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava  212  IČO: 00686832 a Obec Dubovica Popis: Práva a povinnosti pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK. Dátum uzavretia zmluvy: 17.8.2016 Dátum zverejnenia: 22.08.2016
Názov zmluvy:  Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 7/2015 Uzavrel: ZOHT, Krivianska 1, Lipany, IČO: 37938231 a Obec Dubovica Popis:  Zmena článku IV  popis v dodatku Dátum uzavretia zmluvy: 27.9.2016 Dátum zverejnenia: 27.9.2016
Názov zmluvyDodatok č. 1 k Zmluve  o pripojení k IS DCOM ZLP-2016-0121Uzavrel: DEUS, Kýčerského 5, Bratislava  IČO: 45736359  a Obec Dubovica Popis: Zmena zmluvy  preambula bod 3 a 4. a článok 5 Dátum uzavretia zmluvy:  17.10.2016  Dátum zverejnenia:  17.10.2016
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva pri VO-201608 Uzavrel: ALI TENDER s.r.o.  Obrancov mieru 68 Prešov, IČO: 50173723 a Obec Dubovica Popis: Poskytovanie komplexnej poradenskej služby pri VO zákaziek, tovaru, služieb Dátum uzavretia zmluvy: 11.10.2016   Dátum zverejnenia: 21.10.2016
Názov zmluvy: Rámcová zmluva č. 5005/42/2016 o poskytnutí služieb   Uzavrel:  Mesto Lipany , Krivianska 1 Lipany IČO: 327379 a Marius Pedersen, a.s.  Opatovska 1735, Trenčín , IČO: 34115901 a Obec Dubovica Popis:  Predmetom  zmluvy je poskytovanie služieb spojených so zberom prepravou a nakladaním s tuhým komunálnym odpadom Dátum uzavretia zmluvy: 26.10.2016 Dátum zverejnenia: 26.10.2016
Názov zmluvy: Zmluva o pripojení Uzavrel: Východoslovenská distribučná, a.s  Mlynská 31 Košice , IČO:  36599361 a Obec Dubovica Popis: Pripojiť  zariadenie žiadateľa v rámci maximálnej rezervovanej kapacity  Dátum uzavretia zmluvy: 26.10.2016 Dátum zverejnenia:28.10.2016
Názov zmluvy:  Zmluva o zriadení vecného bremena Uzavrel: Povinní z vecného premena – viď zmluva  a Obec Dubovica Popis: Dohoda o zriadení vecného bremena  v prospech  oprávneného z dôvodu  že cez dotknuté nehnuteľnosti prechádza kanalizačné potrubie v rámci stavby „Dubovica – predlženie kanalizačného zberača II. etapa – vetva B“ Dátum uzavretia zmluvy:  31.10.2016 Dátum zverejnenia: 7.11.2016
Názov zmluvy: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb   Uzavrel: T- Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28  817 62  Bratislava, IČO: 35763469 a Obec Dubovica Popis: Zmena  pôvodného programu  služieb účastníka  Dátum uzavretia zmluvy: 8.11.2016 Dátum zverejnenia: 10.11.2016
Názov zmluvy:  Dodatok k zmluve o dodávke plynu Uzavrel: innogy Slovensko s.r.o., Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava  a Obec Dubovica Popis: Zvolenie variantu programu BIZNIS Benefit. – zľava vo výške 3 % s viazanosťou 30 mesiacov Dátum uzavretia zmluvy: 30.11.2016  Dátum zverejnenia:  1.12.2016
Názov zmluvy:  Dohoda  č. 16/37/012/244 Uzavrel: Úrad práce soc. vecí a rodiny Prešov, Slovenská 87, 080 28 Prešov  IČO: 30794536  a Obec Dubovica Popis: Úprava  práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení a výkone MOS pre obec  na účely aktivačného príspevku  Dátum uzavretia zmluvy: 15.12.2016  Dátum zverejnenia:  15.12.2016
Názov zmluvy:  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa  Uzavrel: Zástupcovia poverený vládou a Konfederácia odborových zväzov SR zastupujúca aj  Obec Dubovica Popis: Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov na rok 2017  Dátum uzavretia zmluvy: 1.12.2016  Dátum zverejnenia:  15.12.2016
Názov zmluvy:  Zmluva o prenájme hnuteľného majetku Uzavrel: Dubovičan o.z., Dubovica 179, IČO: 50256947 a   Obec Dubovica Popis: Bezodplatne užívanie predmetu nájmu – miestne mužské ľudové kroje    Dátum uzavretia zmluvy: 22.12.2016  Dátum zverejnenia:  27.12.2016
2018-08-31T01:40:02+02:00