Ponuka majetku

/Ponuka majetku

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku

2018-08-31T01:39:52+02:00

  O Z N A M Zverejnenie zámeru zámeny pozemku  Obce Dubovica: Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje  dňa [...]

Zverejnenie zámeru zámeny pozemku2018-08-31T01:39:52+02:00

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

2018-08-31T01:39:57+02:00

O Z N A M Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku Obce Dubovica Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje zámer [...]

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti2018-08-31T01:39:57+02:00

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica

2018-08-06T21:50:53+02:00

Obecné zastupiteľstvo v Dubovici v súlade s § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť – časť budovy o výmere 51 m2 , súp. č. 341, postavenú na pozemku [...]

Zverejnenie zámeru prenájmu nehnuteľného majetku Obce Dubovica2018-08-06T21:50:53+02:00

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

2018-08-31T01:40:07+02:00

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Dubovica z dôvodu hodného osobitného zreteľa: Predmetom prevodu sú nehnuteľnosti – pozemok parc. č. CKN 670/24 o výmere 196 m2, druh [...]

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica2018-08-31T01:40:07+02:00

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

2018-08-06T21:52:59+02:00

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu hnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky verejnej obchodnej súťaže  hnuteľný majetok obce -lyžiarske vleky pozostávajúci:  – malý vlek 300 m, stĺpy- 7 ks, kotvy – 20 ks, pätky – 7 ks, [...]

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica2018-08-06T21:52:59+02:00