Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

/Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti

O Z N A M
Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti majetku Obce Dubovica Obecné zastupiteľstvo v súlade s § 9 ods. 2 písm. a), § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v spojení s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zverejňuje zámer

2018-08-31T01:39:57+02:00