Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

/Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

Zverejnenie zámeru prevodu majetku Obce Dubovica

Obec Dubovica v zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu hnuteľného majetku Obce Dubovica a podmienky verejnej obchodnej súťaže  hnuteľný majetok obce -lyžiarske vleky pozostávajúci:  – malý vlek 300 m, stĺpy- 7 ks, kotvy – 20 ks, pätky – 7 ks, elektromotor, elektrický rozvádzač, kladky na každom stĺpe

– veľký vlek LVH 180 stĺpy 12 ks , pätky 12 ks , kladky na každom stĺpe, kotvy – 113, elektromotor, ktorého zostatková cena v účtovníctve je 0,00 Eur, slovom: nula Eur, sa stáva prebytočným majetkom obce. Tento majetok bude ponúknutý prípadným záujemcom na predaj formou obchodnej verejnej súťaže.

Zámer Obce Dubovica predať hnuteľný majetok obce – lyžiarske vleky pozostávajúci zo zariadení uvedených v bode a) spôsobom obchodnej verejnej súťaže v súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 až 288 Obchodného zákonníka

Podmienky verejnej obchodnej súťaže „OVS – Predaj lyžiarskych vlekov a príslušenstva“ –

Záväzné podmienky súťaže:

  • predloženie návrhu kúpnej zmluvy, ktorá bude obsahovať:

kúpnu cenu predmetu súťaže, pričom minimálna bude podľa znaleckého posudku t.j. : Tatrapoma LVH180   : 7.916,00 €,  Malý vlek L 300 m     : 1.331,00 €

záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu do 30 dní od podpísania zmluvy

  • čestné vyhlásenie – navrhovateľ musí mať uhradené všetky záväzky voči vyhlasovateľovi

Ďalšie podmienky súťaže:

  • Kritériom vyhodnotenia ponúk je najvyššia ponuka, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže
  • Vyhlasovateľ ma právo vybrať najvýhodnejšiu ponuku, ktorá spĺňa záväzné podmienky súťaže a bola predložená v termíne určenom na podávanie návrhov
  • Návrh možno odvolať, meniť alebo dopĺňať, len do uplynutia termínu určeného na podávanie návrhov
  • Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži
  • Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, alebo neprijať ani jednu ponuku
  • Vybraná ponuka musí byť schválená uznesením obecného zastupiteľstva
  • Ponuky môžu byť predkladané písomne v uzatvorenej obálke na adresu obecného úradu s heslom „Obchodná verejná súťaž – Predaj lyžiarskych vlekov a príslušenstva“ v lehote do 5.9.2014
2018-08-06T21:52:59+02:00