Informácia a publiciata pre investičnú akciu

/Informácia a publiciata pre investičnú akciu

Informácia a publiciata pre investičnú akciu

OBEC    DUBOVICA

Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany

 

Obec Dubovica ako verejný obstarávateľ  v zmysle zákona č. 343/2015 predkladá výzvu na  predloženie cenovej ponuky predmet zákazky  : Vykonanie informovania a publicity   pre investičnú akciu :  „Obnova materskej školy, Dubovica zvýšenie energetickej účinnosti budov, v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Kontaktné miesto pre získanie informácií:

OBEC DUBOVICA

Obecný úrad

Dubovica 190

082 71 Lipany

IČO: 00326992

DIČ: 2020711440

Ladislav Timčo, starosta obce

Tel. č.: 051/4572 047

E-mail: ocudubovica@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponúk stiahnuť  TU

Príloha č. l

 

Zverejnil: Ladislav Timčo dňa 28.04.2017

2018-08-06T21:38:21+02:00