Materiál na prerokovanie v OZ

/Materiál na prerokovanie v OZ

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 03.12.2021 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu na:         info@obecdubovica.sk

ústne do zápisnice na sekretariáte  obecného úradu

VZN č- 2/2021 o miestnych daniach  na rok 2022                                                               VZN č. 3/2021 o  poplatku za komunálne odpady a  drobné stavebné odpady                      VZN č. 4/2021o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva v obci Dubovica

Zverejnené: 23.11.2021

Rozpoečt MŠ príjmy      MŠ výdavky

Rozpočet ZŠ príjmy       ZŠ výdavky

Zverejnené: 25.11.2021

Rozpočet : OCU príjmy

Rozpočet: OCU výdavky 

Zverejnené: 25.11.2021

2021-12-02T15:44:45+02:00