Oprava oplotenia cintorína

/Oprava oplotenia cintorína

Oprava oplotenia cintorína

V decembri  2015 sme odkúpili podiel z parcely  E – KN p.č. 192 orná pôda o výmere cca 3003 m2.  za 3000,00 €.   Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pri obecnom cintoríne.  Obec  opravila oplotenie pri vstupe na cintorín. Osadili sa betónové tvárnice a nová kovová brána. Voda sa  zviedla do  betónových rúr o priemere 80 cm, priestor sa zasypal a tým sa rozšíril priestor na parkovanie. Tento priestor sa oplotil pletivom a obtiahol  zlelenov tieniacou  sieťou.  Zarovnala sa  pravá  strana svahu a tým sme vytvorili priestor na uloženie veľko-objemových kontajnerov. Parkovací priestor sa vysýpal makadamom, jemným kmeňom  a asfaltovou zmesou, aby sa plocha spevnila. V budúcnosti  uvažujeme aj s vyasfaltovaním  tejto plochy.  Celkové náklady na úpravy činili   cca  4.574,00 €  a boli hradené z rozpočtu obce.

2018-08-06T21:43:04+02:00