Stavebne dokumenty

/Stavebne dokumenty

Stavebne dokumenty

Stavebné predlohy
Žiadosť o vydanie Rozhodnutia/Oznámenia o určení súpisného čísla

[doc, pdf]

Čestné prehlásenie (súhlas so zverejnením r.č.) [doc, pdf ]

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia [doc, pdf]

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby [doc, pdf]

Ohlásenie drobnej stavby [doc, pdf]

Ohlásenie drobnej stavby – plynová prípojka [doc, pdf]

Ohlásenie stavebných úprav [doc, pdf]

Žiadosť o povolenie výrubu drevín mimo lesa [doc, pdf]

Žiadosť o prekopávku  MK [doc, pdf]

Žiadosť o súhlas na odňatie pôdy [doc, pdf]

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby [doc, pdf]

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia, rekonštrukcia [doc, pdf]

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením [doc, pdf]

2018-08-31T01:40:10+02:00