Oznam

/Oznam

Oznam

Oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“   - zaslanie oznámenia
zverejnené: 15.4.2021
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 85, 083 01 Sabinov do 15 dní odo d#a, ke# bolo oznámenie zverejnené dotknutou
obcou.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN O Nižný Slavkov“, je zverejnené aj na
webovom sídle MŽP SR http://enviroportal. sk v časti EIA/SEA.

 

2021-04-15T08:55:10+02:00