Voľby do orgánov samosprávnych krajov

/Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z  23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 149 zákona č.180/2014 Z.z.
o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov  v y h l a s u j e m voľby do orgánov samosprávnych krajov a
u r č u j e m   deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

 

2018-08-31T01:39:54+02:00