Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica

/Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica

Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica

„Projekt podporený z rozpočtu PSK“

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácií  na rok 2021 bola obci Dubovica  schválna výška dotácie  rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho krajana
Program:                Šport
Podprogram:         1.2 – ŠPORT – bežné (neinvestičné) výdavky
Druh výdavku:      bežné
Názov projektu:    Do vybavenie detských ihrísk v obci Dubovica
Výška dotácie :     2 500,- eur /slovom: dvetisícpäťsto eur/
Termín realizácie
projektu:                  1.4.2021 – 31.10.2021

Čislo zmluvy:          č. 1109/2021/OPR

Práce budú vykonané:   svojpomocne so zamestnancami obce

Obec má 3 detské ihriska, ktoré si vyžadujú neustálu údržbu a nemalé finančne prostriedky. Obec v rámci projektu zakúpi  nové dopadové plochy pod hracími prvkami, vyrovná  dopadový terén a montáž dopadových gumených rohoží, čím sa zlepší bezpečnosť deti pri hre. Opraví sa  oplotenie detských ihrísk a to zakúpením nových betónových panelov a sietí, nakoľko detské ihriská sú v blízkosti potoka a pôvodné oplotenie už nie je bezpečné. Vytváraním vhodných športových a bezpečných podmienok pre deti k pohybovým aktivitám sa zlepší ich vzťah k športu a mnohí z týchto detí sa neskôr stanú hráčmi stolnotenisového, florbalového a futbalového mužstva v obci. Tieto mužstvá dosahujú na regionálnych úrovniach popredné miesta. Deti nebudú tráviť voľný čas pri televízoroch, tabletoch a počítačoch. Pohybovými aktivitami sa deťom zlepší sa ich fyzická a zdravotná kondícia. Dnes už je dôležité aj utužovanie vzťahov medzi všetkými vekovými kategóriami obyvateľstva a vieme že hra a šport ľudí zbližuje, prispieva k zlepšeniu medziľudských vzťahov.

2021-10-05T15:43:48+02:00