Výzva na voľby členov rady školy

/Výzva na voľby členov rady školy

Výzva na voľby členov rady školy

OBEC Dubovica, Dubovica 190,   082 71  Lipany

Číslo: DU-56 /2017-001-OcU                                     V Dubovici, dňa 13.2.2017

Výzva na voľby členov rady školy

Obec Dubovica, zriaďovateľ Materskej  školy v Dubovici č. 48, v zmysle § 25 ods. 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov vyhlasuje

Výzvu

 na voľby členov Rady školy pri Materskej škole v Dubovici 48

V súlade s ustanovením § 25 ods. 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je počet členov  rady školy 5 v zložení:

– jeden volený zástupca pedagogických zamestnancov

– jeden volený zástupca nepedagogických zamestnancov

– jeden volený zástupcovia rodičov žiakov

– dvaja  delegovaní zástupca zriaďovateľa

Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy je podľa § 24 ods. 16 zákona NR SR

č. 596/2003 Z. z.  sú štyri roky a funkčné obdobie  Rady školy končí dňa 4.4.2017.

Voľby členov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy zabezpečí riaditeľ školy najneskôr v termíne skončenia funkčného obdobia rady školy a riaditeľ školy určí aj miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.

Riaditeľ školy písomne oznámi zriaďovateľovi školy, najneskôr do uplynutia funkčného obdobia doterajších členov rady školy, mená a priezviská zvolených zástupcov rady školy z pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy.

O delegovaní zástupcu zriaďovateľa do rady školy rozhodne zriaďovateľ školy.

Ladislav Timčo

starosta obce v.r.

2018-08-06T21:40:42+02:00