VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

/VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 183/2020 a, b,c, d, e, f,  zo  dňa 11.12.2020

VZN č.  2/2020 – o  miestnych daniach na rok 2021  (pdf)

VZN č. 3/2020 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ( pdf)    (Príloha )

VZN č. 4/2020 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s DSO na území obce Dubovica (pdf)

VZN č. 5/2005 o podmienkach poskytovania dotacii z prostriedkov Obce Dubovica (pdf) 

VZN č. 06/2020  o poplatkoch  za služby a práce vykonané Obcou Dubovica (pdf)

VZN č.7/2020-o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (pdf)

 Vyvesené: 14.12.2020

2020-12-14T17:30:17+02:00