Yearly Archives: 2019

/2019

Schválené VZN

2019-08-13T10:50:38+00:00

  na 5. zasadnutí OZ dňa  09.08.2019 bolo uznesením č. 77/2019 schválené : VZN č.  2/2019 -o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dubovica Zverejnené: 13.08.2019

Schválené VZN2019-08-13T10:50:38+00:00

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie

2019-08-01T14:18:27+00:00

Nakoľko pominuli dôvody vyhlásenia času zvýšeného nebezpečenstva  vzniku  požiaru, Okresné riaditeľstvo HaZZ v  Prešove odvoláva odo dňa 01.08.2019 o 14.00 hod.  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Odvolanie

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru- odvolanie2019-08-01T14:18:27+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-08-01T09:29:18+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 5.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  09.08.2019   o 19.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-08-01T09:29:18+00:00

VV – začtie územného konania

2019-07-25T14:07:51+00:00

Verejná  vyhláška    Oznámenie podľa § 36  ods. 4 zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov  - návrh na umiestnenie stavby "Obec Dubovica- vodovod,  Rozšírenie vodovud v obci pre rekreačnú oblasť"  Verjná vyhláška  Nákres 

VV – začtie územného konania2019-07-25T14:07:51+00:00

Materiál na pripomienkovanie OZ

2019-07-26T10:52:09+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.07.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica [...]

Materiál na pripomienkovanie OZ2019-07-26T10:52:09+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-05-10T10:28:47+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 4.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.05.2019   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-05-10T10:28:47+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2019-04-29T17:51:38+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 9.05.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a zaverečnému účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2019-04-29T17:51:38+00:00