Yearly Archives: 2019

/2019

Výstavba detského ihriska – ZŠ

2020-01-30T15:01:04+00:00

Kód projektu:                            3LT4XW6UCXČíslo projektu:                          549/2019/2Názov projektu:                        Podpora rozvoja športu na rok 2019 -             [...]

Výstavba detského ihriska – ZŠ2020-01-30T15:01:04+00:00

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ

2020-01-30T15:59:57+00:00

Číslo projektu:                          MF/011272/2019-442 Číslo projektu:                          MF/011695/2019-442 - uznesenie vlády  č.123 Názov projektu:                        Výstavba viacúčelového detského ihriska v materskej      [...]

Výstavba viacúčelového ihriska – MŠ2020-01-30T15:59:57+00:00

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom

2020-03-06T17:32:41+00:00

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica podľa § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p.s ch v a ľ u j e  uznesením č. 107/2019  v bodoch a), b), c), d), zo  dňa 13.12.2019 VZN č.  3/2019 – o  miestnych daniach na rok 2020  (pdf) VZN č. 4/2019 – o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  ( [...]

VZN – schválené obecným zastupiteľstvom2020-03-06T17:32:41+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-12-10T16:17:03+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 7.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  13.12.2019   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-12-10T16:17:03+00:00

Oznámenie

2019-12-03T16:46:23+00:00

Územný plán PSK bol schválený na 15. zasadnutí PSK dňa 26.8.2019 a je zverejnený a webovej stránkae Úradu Prešovského samosprávneho kraja: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/urad/odbor-srpr/dokumenty-oddelenia-up-zp/uzemny-plan-presovskeho-samospravneho-kraja.html

Oznámenie2019-12-03T16:46:23+00:00

Verjná vyhláška – oznámenie

2019-12-02T15:18:25+00:00

OZNAM pre vlstníkov poľovných pozemkov  Poľovnícke združenie Kamenná so sídlom v Červenici oznamuje vlastníkom poľovných pozemkov, že bude vyplácať nájomné za užívanie poľovných pozemkov  …..verejná vyhláška 

Verjná vyhláška – oznámenie2019-12-02T15:18:25+00:00

Materiály na prerokovanie v OZ

2019-12-06T11:20:07+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 09.12.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a rozpočtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71 [...]

Materiály na prerokovanie v OZ2019-12-06T11:20:07+00:00

Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania

2019-11-15T16:22:03+00:00

Oznámenie podľa § 61 ods. 4  zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov   má charakter verejnej vyhlášky oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 15.11.2019 Verjná vyhláška

Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania2019-11-15T16:22:03+00:00

Oznam – odstávka elektriny

2019-11-04T17:06:02+00:00

OZNÁMENIE VsD  v nasledujúcich termínoch a časoch plánuje  prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom časť obce Dubovica - úsek od č.d. 61 po č.d. 91, úsek od č.d. 191 po č.d. 212, č.d.319, 375 v termíne 19. november 2019 od 08:00 h do 15:00 h Oznam

Oznam – odstávka elektriny2019-11-04T17:06:02+00:00