Yearly Archives: 2019

/2019

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-05-10T10:28:47+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 4.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  17.05.2019   o 18.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka 

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-05-10T10:28:47+00:00

Výberové konanie na obsaden ie funkcie riaditeľa ZŠ

2019-04-30T13:39:28+00:00

Obec Dubovica, v zastúpení starostom obce Ladislavom Timčom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce                                vo [...]

Výberové konanie na obsaden ie funkcie riaditeľa ZŠ2019-04-30T13:39:28+00:00

Materiál na prerokovanie v OZ

2019-04-29T17:51:38+00:00

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 9.05.2019 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia  a zaverečnému účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu: Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 [...]

Materiál na prerokovanie v OZ2019-04-29T17:51:38+00:00

„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

2019-04-10T14:23:01+00:00

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, je zverejnené na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk Podľa § 6 ods. 5 zákona, oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho zverejnenia. Zverjnené dňa: 10.04.2019 Viac informácií...

„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“2019-04-10T14:23:01+00:00

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva

2019-02-21T09:48:45+00:00

Na základe ustanovenia § 13 ods. 4 a § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, starosta obce zvoláva 3.  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa  25.02.2019   o 17.00 hod.   vo viacúčelovom dome. Pozvánka

Oznam – zasadnutie obecného zastupiteľstva2019-02-21T09:48:45+00:00