Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania

/Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania

Verjná vyhláška – oznámenie o začatí konania

Oznámenie podľa § 61 ods. 4  zákona  č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  v znení nes. predpisov   má charakter verejnej vyhlášky

oznámenie zverejňuje na úradnej tabuli  dňa: 15.11.2019

Verjná vyhláška

2019-11-15T16:22:03+02:00