Voľby do orgánov samosprávy obci

/Voľby do orgánov samosprávy obci

Voľby do orgánov samosprávy obci

Voľby do orgánov samosprávy obcí – 2022

OZNAM – výsledky volieb 

Uverejnenie výsledkov 
Odpis zápisnice do orgánov samospraví obcí 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konaniana sobotu 29. októbra 2022  voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku (PDF, 140 kB)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené: 16.6.2022

V zmysle § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem počet obyvateľov Obce Dubovica   1 440

Zverejnené: 06.07.2022

OZNÁMENIE o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancovpre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Zverejnené: 12.7.2022

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica v zmysle § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  určuje  pre obec Dubovica jeden volebný obvod pre voľby poslancov do obecného  zastupiteľstva v Dubovici v novom volebnom období rokov 2022 – 2026.

Obecné  zastupiteľstvo Obce Dubovica v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov určuje  rozsah výkonu funkcie starostu obce Dubovica  na plný úväzok  (t.j. 100% ) na celé funkčné obdobie rokov 2022-2026.

Zverejnené: 23.6.2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Daniela Sedláková, Dubovica 372,  Adresa obecného úradu: Obec Dubovica,  Dubovica 190,                                    tel. kon.: 0911 233 227, e mail: info@obecdubovica.sk

Lehota na doručenie kandidátnych listín v zmysle § 171 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z, o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uplynie v utorok 30. augusta 2022 o 24:00 hod.
Kandidátne listiny preberá zapisovateľka miestnej volebnej komisie na Obecnom úrade v Dubovici v úradných hodinách a v utorok 30.8.2022 do 24:00 hod.

Zverejnené: 12.07.2022

Oznam

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie e-mail: info@obecdubovica.sk

Zverejnené: 12.07.2022

Oznam

Podmienky a pravidlá pre volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych  krajov v roku 2022 v súvislosti s využívaním miestneho rozhlasu v obci Dubovica

Zverejnené: 24.10.2022


Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

e mail: ocudubovica@stonline.sk

Zverejnené: 28.08.2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Daniela Sedláková, Dubovica 372, Adresa obecného úradu Dubovica 190,  tel. kon.: 0911 233 227, e mail: ocudubovica@stonline.sk

Zverejnené: 28.08.2018

Informácie pre voliča
 Informácie pre voliča SJ.pdf (161.7 kB)Zverejnené: 11.07.2018
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (127.1 kB)

Zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon 180-2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf (514.1 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubovica  č. 9/2015 o  podmienkach vylepovania plagátov počas volebnej kampane  Zákon 180-2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf (514.1 kB)

Voľby  2014

Z á p i s n i c a

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
– výkon trestu odňatia slobody,
– pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

 Viac informácií  TU

*

 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Dubovici 15.11.2014  viac TU

*

 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ  v Dubovici 15.11.2014  viac TU

———————————————————————————————————————–

VÝSLEDKY  VOLIEB  STAROSTU  A  POSLANCOV  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  OBCE  DUBOVICA – 2010

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

e mail: ocudubovica@stonline.sk

Zverejnené: 28.08.2018

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:

Daniela Sedláková, Dubovica 372, Adresa obecného úradu Dubovica 190,  tel. kon.: 0911 233 227, e mail: ocudubovica@stonline.sk

Zverejnené: 28.08.2018

Informácie pre voliča
 Informácie pre voliča SJ.pdf (161.7 kB)Zverejnené: 11.07.2018
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí
 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí.pdf (127.1 kB)

Zákon 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon 180-2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf (514.1 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Dubovica  č. 9/2015 o  podmienkach vylepovania plagátov počas volebnej kampane  Zákon 180-2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.pdf (514.1 kB)

Voľby  2014

Z á p i s n i c a

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
– zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
– výkon trestu odňatia slobody,
– pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

 Viac informácií  TU

*

 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce v Dubovici 15.11.2014  viac TU

*

 Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov OZ  v Dubovici 15.11.2014  viac TU

———————————————————————————————————————–

VÝSLEDKY  VOLIEB  STAROSTU  A  POSLANCOV  OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA  OBCE  DUBOVICA – 2010

2022-10-31T10:21:52+02:00