Monthly Archives: október 2023

//október

Verjná vyhláška

2023-10-23T17:26:56+02:00

Obec Dubovica, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel, na základe §29 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní - p r e r u š u j e - konanie   Doložka  Zverejnené:  23.10.2023 [...]

Verjná vyhláška2023-10-23T17:26:56+02:00

Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica

2023-10-26T09:41:16+02:00

„Projekt podporený z rozpočtu predsedu PSK“ Výzva:                             Výzva predsedu PSK 2023 Program:                         KULTÚRA Druh výdavku:                 Bežné výdavky Názov projektu:            [...]

Výmena elektroinštalácie v kostole Dubovica2023-10-26T09:41:16+02:00

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

2023-10-23T13:54:23+02:00

„Riešenie migračných výziev v obci Dubovica “ Na základe žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP (MIRRI) bolo Obci Dubovica schválený Nenávratný finančný príspevok: vo výška finančnej podpory z EÚ: 5 200,00 EUR  

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine2023-10-23T13:54:23+02:00

Oznam – Lipany ÚPN- M

2023-10-04T09:22:54+02:00

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na § 3 [...]

Oznam – Lipany ÚPN- M2023-10-04T09:22:54+02:00

Oznam

2023-10-03T10:56:31+02:00

Obec Dubovica,  Dubovica 190,   082 71  Lipany             OZNÁMENIE Obec Dubovica  v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamujeme uloženie  Oznámenie o uložení úradnej zásielky pre adresáta: Daniela Baňas Oznámenie o uložení zásielky  si môžete [...]

Oznam2023-10-03T10:56:31+02:00