Oznam – Lipany ÚPN- M

/Oznam – Lipany ÚPN- M

Oznam – Lipany ÚPN- M

Rozhodnutie
zo zisťovacieho konania

Okresný úrad Sabinov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím na § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie v súlade s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky č. 15/2023“, ktoré predložil obstarávateľ, Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00 327 379 vydáva v zmysle § 7 ods. 5 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie

2023-10-04T09:22:54+02:00