Materiál na prerokovanie v OZ

/Materiál na prerokovanie v OZ

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 2.3.2023 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomné pripomienky zaslať na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu:         info@obecdubovica.sk

ústne do zápisnice:   na sekretariáte obecného úradu

Návrh VZN 2023

Príloha č.1 VZN

Príloha VZN č.2 – Náložka č.8 Schéma záväzných častí. verejnoprospešné stavby

Príloha VZN č.2 – V.č.8 Schéma záväzných častí, verejnoprospešné stavby+ náložka č.8

Zverejnené: 16.2.2023

2023-02-16T14:43:26+02:00