Materiál na prerokovanie v OZ

/Materiál na prerokovanie v OZ

Materiál na prerokovanie v OZ

Fyzické osoby,  právnické osoby môžu do 30.05.2022 uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia   v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom  úrade. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí byť  zdôvodnená. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať. Písomnej forme zaslanej na adresu:

Obec Dubovica , Dubovica 190, 082 71

elektronicky zaslaním emailu na:         info@obecdubovica.sk

ústne do zápisnice na sekretariáte  obecného úradu

Návrh VZN č- 1/2022 o poplatkocha za služby a práce vykonávané Obcou Dubovica 

Návrhr  – Záverečný účet   k 31.12.2021

Zverejnené: 16.05.2022

2022-05-16T10:19:12+02:00